اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

بازخیز مجتمع صنعتی نظامی: راب گولند – آمادور نویدی

جنگها بیان تضاد طبقاتی هستند٬ که مستقیم یا غیر مستقیم توسط طبقه حاکم  سرمایه داری برای افزایش ثروت یا قدرت خود- یاهر دو براه انداخته میشوند… ما این دستور کار را … به خواندن ادامه دهید

30 اکتبر 2014 · بیان دیدگاه

پاسخ ابوما به بیماری ابولا: تزار و پرسنل نظامی: پل کریک رابرتز- م. روشن و آمادور نویدی

پاسخ ابوما به بیماری ابولا: تزار و پرسنل نظامی: پل کریک رابرتز٬ برگردان م. روشن و آمادور نویدی پاسخ  ابوما به بیماری ابولا: تزار و پرسنل نظامی   نوشته: پل  کریک رابرتز … به خواندن ادامه دهید

20 اکتبر 2014 · بیان دیدگاه

«محور آسیا» ی آمریکا، شبح چین و اتحاد استرالیا – آمریکا: وینس اسکاپاچورا/ آمادور نویدی

  «محور آسیا»ی آمریکا٬ شبح چین و اتحاد استرالیا و آمریکا نوشته: وینس اسکاپاچورا٬۱ مجله آسیا و پاسیفیک برگردان: آمادور نویدی «محور آسیا» ی اوباما در پاسخ به بازخیز قدرت چین٬ از … به خواندن ادامه دهید

17 اکتبر 2014 · بیان دیدگاه