اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

آمریکا ۹۳ درصد از زمان – ۲۲۲ سال از ۲۳۹ سال- از سال ۱۷۷۶ در جنگ بوده است: واشنگتن بلاگ – آمادور نویدی

تعجب ندارد وقتی که نظرسنجی ها نشان می دهد جهان براین باور است که آمریکا دشمن شماره یک صلح در جهان است… در واقع٬ اغلب عملیات نظامی پس از جنگ جهانی دوم توسط آمریکا صورت گرفته شده است و مخارج ارتش آمریکا ازمجموع مخارج نظامی بقیه کشورهای جهان باهم بیشتر است.

uncle-sam-i-want-you-to

آمریکا ۹۳ درصد از زمان – ۲۲۲ سال از ۲۳۹ سال- از سال ۱۷۷۶ در جنگ بوده است

واشنگتن بلاگ

برگردان: آمادور نویدی

 War-USA-400x293

آمریکا از بدو تولدش در مجموع  فقط ۲۱سال در صلح بوده است.

 

در سال ۲۰۱۱ ٬ دانیوس نوشت:

http://www.loonwatch.com/2011/12/we-re-at-war-and-we-have-been-since-1776/

 

در زیر٬ جدول زمانی سال های جنگ آمریکا را تکثیر کرده ام٬ که چیز بسیار جالبی را آشکار می سازد: آمریکا از زمان پیدایش خود در سال ۱۷۷۶ ٬ به مدت ۲۱۴ سال از ۲۳۵ سال جدول زمانی وجودش در جنگ بوده است. به عبارت دیگر٬ آمریکا تنها ۲۱ سال از جدول زمانی خود هیچ جنگی به راه نیانداخته است.

 

در چشم انداز قرار دادن:

* هر سالی را که از ۱۷۷۶ به بعد انتخاب کنید٬ حدود ۹۱ درصد شانس وجود دارد که آمریکا در برخی جنگ ها در طول آن سال جدول زمانی درگیر جنگ بوده است.

*هیچ  یک ازرئیس جمهورهای آمریکا واقعا یک رئیس جمهور صلح نبوده است. در عوض٬ تمام رئسای جمهور آمریکا از لحاظ فنی می توانند « رئسای جمهور جنگ» درنظر گرفته شوند.

* آمریکا هرگز دهه ای را بدون جنگ نداشته است.

* تنها موردی که آمریکا پنج سال (۱۹۳۵-۴۰) بدون جنگ بوده٬ بخاطر دوره انزوای رکود بزرگ بوده است.

 

***

تصویر گرافیکی از جنگ های آمریکا:

US-war-graph

بخش قرمز رنگ برای سال های جنگ و بخش آبی رنگ برای سال های صلح است.

و این هم سال به سال جدول زمانی جنگ های بزرگ آمریکا:

 

***

 

سال به سال جدول زمانی جنگ های بزرگ آمریکا(۱۷۷۶-۲۰۱۱)

سال ۱۷۷۶- جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایت- جنگ یانکی/آمریکائی

سال ۱۷۷۷- جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایت- جنگ آمریکائی

سال ۱۷۷۸- جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایت- جنگ آمریکائی

سال۱۷۷۹ – جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایت- جنگ آمریکائی

سال ۱۷۸۰- جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایت- جنگآمریکائی

سال ۱۷۸۱ – جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایت- جنگ آمریکائی

سال ۱۷۸۲ جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایت- جنگ آمریکائی

سال ۱۷۸۳ – جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایت- جنگ آمریکائی

سال ۱۷۸۴ – جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایت- جنگ آمریکائی٬ جنگ اوکونیی

سال ۱۷۸۵ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۸۶ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۸۷ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۸۸ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۸۹ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۰ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۱ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۲ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۳ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۴ – جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۵ – جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۶ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۷۹۷ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۷۹۸- شبه جنگ

سال۱۷۹۹ – شبه جنگ

سال ۱۸۰۰ – شبه جنگ

سال ۱۸۰۱ – اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۲ – اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۳ – اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۴ – اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۵ – اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۶ – اردوکشی به سابینه

سال ۱۸۰۷ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۰۸ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۰۹ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۱۰ – آمریکا غرب فلوریدا را که در دست اسپانیائی ها بود اشغال کرد

سال ۱۸۱۱ – جنگ تکومسه

سال ۱۸۱۲ – جنگ ۱۸۱۲ ٬ جنگ تکومسه٬ جنگ های سیمینول٬ اشغال جزایر آمیلا و بخشی از شرق فلوریدا که در دست اسپانیائی ها بود

سال ۱۸۱۳ – جنگ ۱۸۱۲ ٬ جنگ تکومسه٬ جنگ پیوریا٬ جنگ نهر٬ آمریکا قلمرو خود را در غرب فلوریدا گسترش می دهد

سال ۱۸۱۴ – جنگ نهر٬ آمریکا قلمرو خود را در غرب فلوریدا گسترش می دهد٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۵ – جنگ ۱۸۱۲ ٬ دومین جنگ بربری٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۶ – اولین جنگ سیمینول٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۷ – اولین جنگ سیمینول٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۸ – اولین جنگ سیمینول٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۹ – اردوکشی به یلواستون٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۲۰ – اردوکشی به یلواستون٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۲۱ – جنگ مبارزه با دزدان دریائی (به اشاره بالا نگاه کنید)

سال ۱۸۲۲ – جنگ مبارزه با دزدان دریائی (به اشاره بالا نگاه کنید)

سال ۱۸۲۳ – جنگ مبارزه با دزدان دریائی٬ جنگ آریکارا

سال ۱۸۲۴ – جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۲۵ – اردوکشی به یلواستون٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۲۶ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۲۷ – جنگ وینیباگو

سال ۱۸۲۸ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۲۹ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۳۰ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۳۱ – جنگ ساک و سرخپوست های فاکس

سال ۱۸۳۲ – جنگ شاهین سیاه

سال ۱۸۳۳ – جنگ سرخپوستان چیروکی

سال ۱۸۳۴ – جنگ سرخپوستان چیروکی٬ کمپین قلمرو سرخپوستان پاونی

سال ۱۸۳۵ – جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول٬ دومین جنگ نهر

سال ۱۸۳۶ – جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول٬ دومین جنگ نهر٬ جنگ مرزی آیووا – میسوری

سال ۱۸۳۷ – جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول٬ دومین جنگ نهر٬ جنگ سرخپوستان اوسیجی٬ جنگ باکشات/ساچمه درشت

سال ۱۸۳۸ – جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول٬ جنگ باکشات/ساچمه درشت٬ جنگ سرخپوستان هیترلی

سال ۱۸۳۹ – جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول

سال ۱۸۴۰ – جنگ های سیمینول٬ نیروی دریائی آمریکا به جزایر فیجی حمله کرد

سال ۱۸۴۱ – جنگ های سیمینول٬ نیروی دریائی آمریکا به جزایر مکین٬ گیلبرت٬ و ساموآ حمله کرد

سال ۱۸۴۲ – جنگ های سیمینول

سال ۱۸۴۳ – نیروهای آمریکائی با چینی ها درگیر شدند٬ پرسنل نظامی آمریکائی به سواحل آفریقا حمله کردند

سال ۱۸۴۴– جنگ های سرخپوستان تگزاس

سال۱۸۴۵ – جنگ های سرخپوستان تگزاس

سال ۱۸۴۶– جنگ آمریکا و مکزیک٬ جنگ های سرخپوستان تگزاس

سال ۱۸۴۷- جنگ آمریکا و مکزیک٬ جنگ های سرخپوستان تگزاس

سال۱۸۴۸ – جنگ آمریکا و مکزیک٬ جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس

سال۱۸۴۹ –  جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواجو٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام آمریکائی و سرخپوستان

سال ۱۸۵۰ – جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواجو٬ جنگ یاما٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ اردوکشی به رودخانه پیت

سال ۱۹۵۱ – – جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ یاما٬ جنگ های سرخپوستان یوتا٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا

سال ۱۸۵۲ – جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ یاما٬ جنگ های سرخپوستان یوتا٬ جنگ ولکر٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا

سال ۱۸۵۳ – جنگ های سرخیوستان تکزاس٬ جنگ کایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ یاما٬ جنگ های سرخپوستان یوتا٬ جنگ ولکر٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا

سال ۱۸۵۴ – جنگ های سرخیوستان تکزاس٬ جنگ کایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ زدو خورد بین اولین سواره نظام  و سرخپوستان

سال ۱۸۵۵ – جنگ های سیمینول٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ کایوس٬ جنگ یاکیما٬ اردوکشی واشنگتن٬ جنگ کلیکیتات٬ جنگ صدای پوجت٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو ٬ جنگ های رودخانه سرکش٬ نیروهای نظامی آمریکا به جزایر فیجی و کشور اروگوئه حمله برد

سال ۱۸۵۶ – جنگ های سیمینول٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ صدای پوجت٬ جنگ های رودخانه سرکش٬ جنگ تینتیک

سال ۱۸۵۷ – جنگ های سیمینول٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ یوتا٬ درگیری در نیکاراگوئه

سال ۱۸۵۸ – جنگ های سیمینول٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ موهاو٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ اسپوکین کویر دی الینی پائولو٬ جنگ یوتا٬ ٬ نیروهای نظامی آمریکا به جزایر فیجی و کشور اروگوئه حمله برد

سال ۱۸۵۹ – جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ اردوکشی به پیکوس٬ تپه های آنتیلوپ٬ و رودخانه خرس٬ تاخت و تاز جان براون٬ نیروهای نظامی آمریکا به پاراگوئه و مکزیک حمله کردند

سال ۱۸۶۰ – جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ پائیتی٬ جنگ کیووا کامانچی

سال ۱۸۶۲- جنگ داخلی آمریکا٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ عملیات چیانی٬ جنگ داکوتای ۱۹۶۲

سال ۱۸۶۳- جنگ داخلی آمریکا٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ عملیات چیانی٬ جنگ کلورادو٬ جنگ گوشوتی

سال ۱۸۶۴- جنگ داخلی آمریکا٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ عملیات چیانی٬ جنگ کولورادو٬ جنگ مار

سال ۱۸۶۵- جنگ داخلی آمریکا٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ کولورادو٬ جنگ مار٬ جنگ عقاب سیاه یوتا

سال ۱۸۶۶- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ مار٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ جنگ ابرهای سرخ٬ جنگ بخش فرانکلین٬ آمریکا به مکزیک حمله ککرد٬ جنگ با چین

سال ۱۸۶۷- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ راهپیمائی طولانی ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ مار٬ جنگ ابرهای سرخ٬ چنگ های کامانچی٬ جنگ بخش فرانکلین٬ پرسنل نظامی آمریکا نیکارگوئه را اشغال و به تایوان حمله کرد

سال ۱۸۶۸- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ راهپیمائی طولانی ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ مار٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ جنگ ابرهای سرخ٬ چنگ های کامانچی٬ نبرد رپدخانه واشیتا٬ جنگ بخش فرانکلین

سال ۱۸۶۹- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ چنگ های کامانچی٬ جنگ بخش فرانکلین

سال ۱۸۷۰- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ ٬ چنگ های کامانچی٬ جنگ بخش فرانکلین

سال ۱۸۷۱- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ ٬ چنگ های کامانچی٬ جنگ بخش فرانکلین٬ قتل عام کینگزلی کیو٬ نیروهای آمریکائی به کره حمله کردند

سال ۱۸۷۲- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ جنگ های کامانچی٬ جنگ مودوک٬ جنگ بخش فرانکلین

سال ۱۸۷۳- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های کامانچی٬ جنگ مودوک٬ جنگ های آپاچی٬ قتل عام سیپرس هیلز٬

نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله کردند

سال ۱۸۷۴- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های کامانچی٬ جنگ رودخانه سرخ٬ چنگ بخش میسون٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۵- جنگ در مکزیک٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های کامانچی٬ جنگ در شرق نوادا٬ جنگ در بخش های میسون و کولفاکس٬ ٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۶- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ بلک هیلز٬ جنگ بخش میسون٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۷- جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ بلک هیلز٬ جنگ نزپیرس٬ جنگ بخش میسون٬ جنگ بخش لینکولن٬ جنگ سان الیزاریو٬ ٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۸- جنگ سرخپوستان پائیتی٬ جنگ بانوک٬ جنگ چیانی٬ جنگ بخش لینکولن٬ ٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۹- جنگ چیانی٬ جنگ سرخپوستان شیپیاتر٬ جنگ رودخانه سفید٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۰- نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۱- نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۲- نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۳- نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۴- نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۵- جنگ های آپاچی٬ اردوکشی به شرق نوادا٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۶- جنگ های آپاچی٬ جنگ دره دلپذیر٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۷- نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۸-  نمایش قدرت علیه هائیتی٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال۱۸۸۹ – نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال۱۸۹۰- جنگ سرخپوستان سیوکس٬ زد و خورد بین اولین پیاده نظام آمریکا و سرخپوست ها٬ جنگ رقص روح٬ زانوی زخمی٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۱- جنگ سرخپوستان سیوکس٬ زد و خورد بین اولین پیاده نظام آمریکا و سرخپوست ها٬ جنگ رقص روح٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۲- جنگ بخش جانسون٬ ٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۳- نیروهای آمریکائی به مکزیک و هاوائی حمله بردند

سال ۱۸۹۴- نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۵- نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند٬ آشوب های سرخپوستان بانوک

سال ۱۸۸۶- ۱۸۹۴- نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۷- هیچ گونه جنگ بزرگی صورت نگرفت

سال ۱۸۹۸- جنگ آمریکا و اسپانیا٬ نبرد دریاچه زالو٬ آشوب های سرخپوستان چیپیوا

سال ۱۸۹۹- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۰- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۱- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۲- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۳- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۴- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۵- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۶- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۷- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۸- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۹- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۱۰- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۱۱- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۱۲- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۱۳- جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز٬ جنگ مکزیک نواهو مکزیک نو

سال ۱۹۱۴- جنگ موز٬ آمریکا به مکزیک حمله کرد

سال ۱۹۱۵- جنگ موز٬ آمریکا به مکزیک حمله برد٬ جنگ پائیوت کلورادو

سال ۱۹۱۶- جنگ موز٬ آمریکا به مکزیک حمله برد

سال ۱۹۱۷- جنگ موز٬ جنگ جهانی اول٬ آمریکا به مکزیک حمله برد

سال ۱۹۱۸- جنگ موز٬ جنگ جهانی اول٬ آمریکا به مکزیک حمله برد

سال ۱۹۱۹- جنگ موز٬ آمریکا به مکزیک حمله برد

سال ۱۹۲۰- جنگ موز

سال ۱۹۲۱- جنگ موز

سال ۱۹۲۲- جنگ موز

سال ۱۹۲۳- جنگ موز

سال ۱۹۲۴- جنگ موز

سال ۱۹۲۵- جنگ موز

سال ۱۹۲۶- جنگ موز

سال ۱۹۲۷- جنگ موز

سال ۱۹۲۸- جنگ موز

سال ۱۹۲۹- جنگ موز

سال ۱۹۳۰- جنگ موز

سال ۱۹۳۱- جنگ موز

سال ۱۹۳۲- جنگ موز

سال ۱۹۳۲- جنگ موز

سال ۱۹۳۳- جنگ موز

سال ۱۹۳۴- جنگ موز

سال ۱۹۳۵- هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۳۶- هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۳۷- هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۳۸- هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۳۹- هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۴۰- هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۴۱- جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۲- جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۳- جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۴- جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۵- جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۶- جنگ سرد(آمریکا فیلیپین و کره جنوبی را اشغال کرد)

سال ۱۹۴۷- جنگ سرد(آمریکا فیلیپین و کره جنوبی را اشغال کرد٬ نیروهای نظامی آمریکا جهت جنگ با کمونیست ها وارد یونان شدند)

سال ۱۹۴۸- جنگ سرد(نیروهای نظامی آمریکا علیه کمونیست ها به حزب ناسیونالیست چین کمک کرد)

سال ۱۹۴۹- جنگ سرد(نیروهای نظامی آمریکا علیه کمونیست ها به حزب ناسیونالیست چین کمک کرد)

سال ۱۹۵۰- جنگ کره٬ قیام جیوگا

سال ۱۹۵۱- جنگ کره

سال ۱۹۵۲- جنگ کره

سال ۱۹۵۳- جنگ کره

سال ۱۹۵۴- جنگ زیرزمینی در گواتمالا

سال ۱۹۵۵- جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۵- جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۶- جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۷- جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۸- جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۹- جنگ ویتنام٬ درگیری در هائیتی

سال ۱۹۶۰- جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۱- جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۲- جنگ ویتنام٬ جنگ سرد(بحران موشکی کوبا؛ جنگ تفنگداران آمریکائی علیه کمونیست ها در تایلند)

سال ۱۹۶۳- جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۴- جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۵- جنگ ویتنام٬ اشغال جمهوری دومینیکن توسط آمریکا

سال ۱۹۶۶- جنگ ویتنام٬ اشغال جمهوری دومینیکن توسط آمریکا

سال ۱۹۶۷- جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۸- جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۹- جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۰- جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۱- جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۲- جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۳- جنگ ویتنام٬ کمک آمریکا به اسرائیل در جنگ  یوم کیپور

سال ۱۹۷۴- جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۵- جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۶- هیچ گونه جنگ بزرگی بوقوع نپیوست

سال ۱۹۷۷- هیچ گونه جنگ بزرگی بوقوع نپیوست

سال ۱۹۷۸- هیچ گونه جنگ بزرگی بوقوع نپیوست

سال ۱۹۷۹- جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان)

سال ۱۹۸۰- جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان)

سال ۱۹۸۱- جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)٬ حادثه خلیج سیدرا(جنگ و بمباران لیبی در زمان رونالد ریگان – م)

سال ۱۹۸۲- سال ۱۹۸۱- جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)٬ درگیری در لبنان

سال ۱۹۸۳- جنگ سرد(اشغال گرانادا٬ جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)٬ درگیری در لبنان

سال ۱۹۸۴- جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)٬ درگیری در خلیج فارس

سال ۱۹۸۵جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)

سال ۱۹۸۶- جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)

سال ۱۹۸۷- درگیری در خلیج فارس

سال ۱۹۸۸- درگیری در خلیج فارس٬ اشغال پاناما

سال ۱۹۸۹- دومین حادثه خلیج سیدرا٬ اشغال پاناما توسط آمریکا٬ درگیری در فیلیپین

سال ۱۹۹۰- اولین جنگ خلیج فارس (جنگ آمریکا علیه عراق- م)٬ اشغال پاناما تسط آمریکا٬ درگیری در فیلیپین

سال ۱۹۹۱- اولین جنگ خلیج فارس (جنگ آمریکا علیه عراق- م)

سال ۱۹۹۲- درگیری در عراق

سال ۱۹۹۳- درگیری در عراق

سال ۱۹۹۴- درگیری در عراق٬ اشغال هائیتی توسط آمریکا

سال ۱۹۹۵- درگیری در عراق٬ اشغال هائیتی توسط آمریکا٬ بمباران بوسنی و هرز گوین توسط ناتو

سال ۱۹۹۶- درگیری در عراق

سال ۱۹۹۷- هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۹۸-  بمباران عراق٬ حمله موشکی به افغانستان و سودان

سال ۱۹۹۹- جنگ کوزوو

سال ۲۰۰۰- هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۲۰۰۱- جنگ علیه ترور در افغانستان

سال ۲۰۰۲- جنگ علیه ترور در افغانستان و یمن

سال ۲۰۰۳- جنگ علیه ترور در افغانستان و عراق

سال ۲۰۰۴- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۰۵- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۰۶جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۰۷- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ سومالی٬ و یمن

سال ۲۰۰۸- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۰۹- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۱۰- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۱۱- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ سومالی و یمن؛ درگیری در لیبی (جنگ داخلی لیبی)

تقریبا در تمام این جنگ ها٬ آمریکا حالت تهاجمی داشته است. دانیوس قبول دارد که برخی از این جنگ ها دفاعی بوده اند. با این حال٬ دانیوس عملیات مخفی سیا/جنگ نامرئی و دیگر اقداماتی را که می تواند جنگ قلمداد شود در نظر نگرفته است.

اجازه دهید که اتفاقاتی را که از سال ۲۰۱۱ افتاده است آپدیت/ به روز رسانی کنیم:

سال ۲۰۱۲- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ سومالی٬ سوریه٬ و یمن

سال ۲۰۱۳- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ سومالی٬ سوریه٬ و یمن

سال ۲۰۱۴- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ سومالی٬ سوریه٬ و یمن؛ جنگ داخلی در اکراین

سال ۲۰۱۵- جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ سومالی٬ سوریه٬ و یمن؛ جنگ داخلی در اکراین

بنابراین٬ ما می توانیم چهار سال بیشتر جنگ به جنگ های آمریکا اضافه کنیم. این به این معنی است که برای ۲۲۲ سال از

۲۳۹ سال – یا ۹۳ درصد از زمان- آمریکا در جنگ درگیر بوده است. (ما می توانیم با زبان تعداد دقیق سال ها را بگوئیم٬ اما

این درصد بالا از زمان که آمریکا در جنگ بوده است روشن و بدون اشتباه است.)

 

در واقع٬ اغلب عملیات نظامی پس از جنگ جهانی دوم توسط آمریکا صورت گرفته شده است و مخارج ارتش آمریکا ازمجموع

مخارج نظامی بقیه کشورهای جهان باهم بیشتر است.

http://www.washingtonsblog.com/2014/05/90-deaths-war-civilians.html

و تعجب ندارد وقتی که نظرسنجی ها نشان می دهد جهان براین باور است که آمریکا دشمن شماره یک صلح در جهان است.

http://www.washingtonsblog.com/2014/03/2014-gallup-international-poll-us-1-threat-world-peace.html

 

برگردانده شده از:

http://www.washingtonsblog.com/2015/02/america-war-93-time-222-239-years-since-1776.html

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 23 مارس 2015 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی