اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

امید کاذب روسیه: دکتر پل کریگ رابرتس – آمادور نویدی

هنگامی که تنها یک طرف دیپلوماسی را قبول دارد و طرف دیگر معتقد به نیروی قهر است٬ دیپلوماسی نمی تواند پیروز شود. روسیه نیاز دارد که درک کند که دیپلوماسی … به خواندن ادامه دهید

26 سپتامبر 2015 · بیان دیدگاه

سرمایه داری باید نابود گردد: پل ادواردز٬ برگردان: آمادور نویدی

اسنودن٬ از طریق گرین والد و پوئیتراس٬ به ما اطلاع داد که حریم خصوصی ما پایمال شده و ازبین رفته است و همه ما از نظر دولت امنیتی همه جا … به خواندن ادامه دهید

19 سپتامبر 2015 · بیان دیدگاه

گفتگوئی بی پرده درباره بحران پناهندگان: استیفن لیندمن – آمادور نویدی

زمانی که شمشیرها به گاو آهن و خیش تبدیل شده باشند٬ بحران پناهندگی وجود نخواهد داشت. و یا بجای آن٬ راه حل واشنگتن به هر چیزی جنگ است٬ درگیری و … به خواندن ادامه دهید

12 سپتامبر 2015 · بیان دیدگاه

متفقین خطرناک – پایگاه ها و پرسنل نظامی آمریکائی در استرالیا: شرلی وینتون – آمادور نویدی

 قدرت های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا با تبانی علیه کشورها و مردم مستقل جنگ به راه می اندازند٬ و همزمان٬ در تقسیم مجدد و تسخیر منابع جهان٬ بازارها٬ کار/کارگر … به خواندن ادامه دهید

4 سپتامبر 2015 · بیان دیدگاه