اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

متفقین خطرناک – پایگاه ها و پرسنل نظامی آمریکائی در استرالیا: شرلی وینتون – آمادور نویدی

 قدرت های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا با تبانی علیه کشورها و مردم مستقل جنگ به راه می اندازند٬ و همزمان٬ در تقسیم مجدد و تسخیر منابع جهان٬ بازارها٬ کار/کارگر ارزان و نفوذ حوزه های سیاسی و اقتصادی در رقابت شدید با یکدیگر هستند. این است آن چیزی که جنگ های تجاوزکارانه و اشغال گرایانه را بوسیله قدرت های امپریالیستی و پروکسی هایشان به راه می اندازد… امروز جهان بوسیله جنگهای امپریالیستی٬ جنگهائی با نیابتی ها(پروکسی) های امپریالیسم و تهدیدات جنگی ازهم پاشیده شده است. در پس اکثر جنگهای بزرگ تجاوزکارانه٬ اشغال گرایانه٬ و تغئیر رژیم٬ دست امپریالیسم آمریکا و شرکت های چند ملیتی٬ بانک ها و مؤسسات مالی قرار دارند. در مرکز این جنگ ها٬ سیری ناپذیری سرمایه داری انحصاری است که به تسخیر منابع طبیعی٬ بازارهای جدید٬ کار/ کارگر ارزان و توسعه مناطق جدید سرمایه گذاری برای سرمایه نیاز دارد. کشورهای مستقلی که در برابر خواسته های قدرت های امپریالیستی حاضر به تسلیم نشوند٬ مانند مورد لیبی٬ سوریه و عراق٬ به گونه ای وحشیانه مورد حمله قرار گرفته٬ درهم شکسته و ویران شده اند. در جائی که مقاومت دولت و مردم کشور مستقل وجود دارد٬ قدرت های امپریالیستی٬ دست نشاندگان فاشیست خود را جهت سرکوب مردم نصب می کنند٬ تفرقه می اندازد٬ فتح می کنند٬ منابع و ثروت کشورهای مستقل را غارت می کنند… مشارکت ترانس پاسیفیک (تی پی پی)٬ سمت و سوی اقتصادی محور آمریکا در آسیا و پاسیفیک است که توسط آمریکا و شرکت های چندملیتی و بانک ها به پیش برده می شود. این سیاست٬ بی رحمانه بر ۴۰ درصد از جهان و تقریباً یک میلیارد انسان تحمیل می شود. تی پی پی  به دنبال بازکردن بازارها و مناطق سرمایه گذاری جدید٬ برای شرکت های بزرگ٬ بانک ها و مؤسسات مالی غول٬ با تشدید و گسترش استثمار مردم و محیط زیست٬ جهت بدست آوردن حداکثر سود است… محور٬ استرالیا را تقریباً به یک پایگاه نظامی آمریکا تبدیل می کند که سکوی پرتابی برای جنگ های امپریالیستی آمریکاست. در حال حاضر٬ نیروی نظامی و تأسیسات اطلاعاتی استرالیا به طور رسمی  به روی کشتی های جنگی آمریکا٬ زیردریائی های هسته ای٬ نیروی هوائی آمریکا٬ جمع آوری اطلاعاتی و جاسوسی از کشورهای دیگر و مردم باز است. تأسیسات مشترک نظامی بین آمریکا و استرالیا تنها در نام «مشترک» هستند ولی در واقع٬ تأسیساتی هستند که توسط آمریکا اداره می شوند و زیر دستور و رهبری آمریکا قرار دارند. به روز رسانی تأسیسات نظامی استرالیائی موجود به  تجهیزات نظامی با تکنولوژی بالا و جدید٬ ایجاد و حفاظت از پایگاه های جدید و میزبانی تفنگداران دریائی آمریکا٬ در جهت آماده ساختن و راه اندازی جنگ های پیشگیرانه٬ بطور عمده توسط مردم استرالیا٬ و از طریق مالیات ما پرداخته خواهد شد٬ درست مانند مردم ژاپن که در بیش از ۶۰ سال گذشته٬ در حال پرداختن مخارج پایگاه نظامی غول پیکر آمریکا در اوکیناوا هستند… ادغام عمیق ارتش استرالیا در ماشین جنگی آمریکا شتاب گرفته است. استرالیا در کمک به فعالیت های اطلاعاتی نظامی آمریکا رشد بی سابقه ای کرده است. بازشدن تأسیسات دفاع نظامی استرالیا به آمریکا و اعطای مدیریت و فرماندهی به ارتش آمریکا و استقرار همیشگی پرسنل و تفنگداران دریائی آمریکائی باعث ادغام عمیق و ایجاد توان و قابلیت همکاری بین نیروهای نظامی استرالیا٬ آمریکا و ژاپن و سیاست های خارجی٬ با ریاست و نظارت آمریکا می شود… شبکه استرالیای صلح آمیز و مستقل در اوایل سال ۲۰۱۲ در پاسخ به اطلاعیه مشترک آمریکا و استرالیا بر روی محور٬ گسترش پایگاه های نظامی آمریکائی و استقرار  تفنگداران مریکائی در استرالیا شکل گرفت. این شبکه٬ گروه های اجتماعی صلح طلب٬ ضد جنگ٬ سازمان های مذهبی٬ و اتحادیه ها را گردهم آورد؛ که نگران افزایش حضور نظامی آمریکا در استرالیا٬  سرسپردگی دولت به سیاست های خارجی آمریکا٬ و این امکان مشخص هستند که این اتحاد٬ منجر به جنگ بزرگ دیگری می شود – که این بار در آستان مرزهای ما با کشور های منطقه ما است. ما نگرانیم که استرالیا سیاست خارجی مستقلی برای خود ندارد که  سازنده صلح و دوستی با مردم عادی در منطقه ما و جهان باشد. ما در دفاع از امنیت استرالیا٬ استقلال و صلح در منطقه خواهان آن شده ایم که استرالیا٬ مستقل از دستورات و منافع ابرقدرت ها شود٬ و نقشه و نمودار سیاست خارجی خود را بکشیم که سازنده و نگهدار صلح و عدالت واقعی است.

AustraliaUSAbases

australia,pine gapaustralia,pine gap2

متفقین خطرناک – پایگاه ها و پرسنل نظامی آمریکائی در استرالیا

سخنرانی شرلی وینتون در کلیسای یونیتارین (پیروان توحید) در ملبورن٬ استرالیا

برگردان: آمادور نویدی

بحث و تجزیه و تحلیل درباره محور آسیا و پاسیفیک آمریکا خیلی زیاد است٬ اما من خودم را به اتحاد نظامی بین استرالیا و آمریکا و پیامدهای آن برای استرالیا و خطر جنگ در منطقه محدود می کنم .

امروز جهان بوسیله جنگهای امپریالیستی٬ جنگهائی با نیابتی ها(پروکسی) های امپریالیسم و تهدیدات جنگی ازهم پاشیده شده است. در پس اکثر جنگهای بزرگ تجاوزکارانه٬ اشغال گرایانه٬ و تغئیر رژیم٬ دست امپریالیسم آمریکا و شرکت های چند ملیتی٬ بانک ها و مؤسسات مالی قرار دارند. در مرکز این جنگ ها٬ سیری ناپذیری سرمایه داری انحصاری است که به تسخیر منابع طبیعی٬ بازارهای جدید٬ کار/ کارگر ارزان و توسعه مناطق جدید سرمایه گذاری برای سرمایه نیاز دارد. کشورهای مستقلی که در برابر خواسته های قدرت های امپریالیستی حاضر به تسلیم نشوند٬ مانند مورد لیبی٬ سوریه و عراق٬ به گونه ای وحشیانه مورد حمله قرار گرفته٬ درهم شکسته و ویران شده اند. در جائی که مقاومت دولت و مردم کشور مستقل وجود دارد٬ قدرت های امپریالیستی٬ دست نشاندگان فاشیست خود را جهت سرکوب مردم نصب می کنند٬ تفرقه می اندازد٬ فتح می کنند٬ منابع و ثروت کشورهای مستقل را غارت می کنند…

رقابت شدید

قدرت های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا با تبانی علیه کشورها و مردم مستقل جنگ به راه می اندازند٬ و همزمان٬ در تقسیم مجدد و تسخیر منابع جهان٬ بازارها٬ کار/کارگر ارزان و نفوذ حوزه های سیاسی و اقتصادی در رقابت شدید با یکدیگر هستند.

این است آن چیزی که جنگ های تجاوزکارانه و اشغال گرایانه را بوسیله قدرت های امپریالیستی و پروکسی هایشان به راه می اندازد.

منطقه آسیا و پاسیفیک با تمام شاخص ها در حال تبدیل شدن به  یک مرکز اصلی دیگر رقابت اقتصادی در قرن ۲۱  است.

آمریکا بیش از ۱۰۰۰ پایگاه نظامی و تأسیسات اطلاعاتی/جاسوسی در سراسر کشورهای جهان و هر قاره دارد٬ که به طور عمومی آشکار و افشا شده اند. در سراسر جهان تعداد بسیار زیادی پایگاه های نظامی آمریکائی سری یا مخفی وجود دارد. حداقل ۳۰۰ عدد از پایگاه های شناخته شده آمریکا در آسیا و پاسیفیک: ژاپن٬ کره جنوبی٬ استرالیا٬ گوام٬ زلاند نو٬ تایلند و ویتنام هستند. حتی قبل از این که آمریکا محور آسیای خود را در سال ۲۰۱۱ اعلام کند٬ بیش از۳۲۰ هزار (سیصد و بیست هزار) پرسنل نظامی و تفنگدار دریائی آمریکائی از قبل در آسیا و پاسیفیک مستقر شده بودند. با اعلام انتقال ۶۰ درصد از ارتش آمریکا به آسیا و پاسیفیک تا سال ۲۰۲۰ ٬ تعداد نیروی های دریائی٬ هوائی و زمینی آمریکائی در پنج سال آینده خیلی بیشتر افزایش خواهد یافت.

اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ از استرالیا بازدید کرد تا برای اولین بار سیاست خارجی جدید آمریکا را با نام محور آسیای آمریکا به طور عمومی اعلام نماید. این اعلامیه با ذوق و شوق یک معامله بزرگ و پر سرو صدا از طرف جولیا گیلارد٬ نخست وزیر وقت استرالیا و به همان خوبی٬ اپوزیسیون چابلوس٬ ائتلاف احزاب لیبرال و ناسیونال(ال ان پی) روبه رو گشت. هیلاری کلینتون٬ وزیر امورخارجه آن زمان آمریکا در اکتبر  ۲۰۱۲ نیز  سواحل استرالیا را مورد لطف قرار داد تا با تأکید مجدد٬ اتحاد نظامی بین استرالیا و آمریکا را تقویت نماید. او از چاپلوسی دو حزب اصلی استرالیا و حمایت بی چون چرای آن ها از فراهم ساختن شرایط جنگ بزرگ دیگر آمریکا و ادغام ارتش استرالیا در ماشین جنگی آمریکا تقدیر کرد. لازم بیادآوری است که هردو اطلاعیه اوباما و کلینتون در پارلمان استرالیا قرائت شد. هیچ نیازی به بحث در مجلس و برای عموم٬ یا پرسش و پاسخ وجود نداشت٬ چون فقط طرح های استراتژیک آمریکا و نقش استرالیا را به عنوان معاون کلانتر یا ژاندارم آسیا و پاسیفیک به خطر می انداخت .

پیشینه طولانی

از زمان جنگ جهانی دوم٬ دولت های متوالی استرالیا در سرسپردگی و تسلیم در برابر سلطه اقتصادی و نظامی آمریکا دارای سابقه طولانی هستند و قبل از آن هم تابع استعمار و امپریالیسم بریتانیا بودند.

واقعاً محور آسیا و پاسیفیک آمریکا درباره چیست؟ درباره حفاظت و گسترش سلطه اقتصادی آمریکا٬ شرکت های چند ملیتی و بانک های انحصاری آمریکا در منطقه است. رشد سریع اقتصادی و نفوذ چین هژمونی سیاسی و اقتصادی آمریکا را در منطقه به خطر انداخته است.

مشارکت ترانس پاسیفیک (تی پی پی)٬ سمت و سوی اقتصادی محور آمریکا در آسیا و پاسیفیک است که توسط آمریکا و شرکت های چندملیتی و بانک ها به پیش برده می شود. این سیاست٬ بی رحمانه بر ۴۰ درصد از جهان و تقریباً یک میلیارد انسان تحمیل می شود. تی پی پی  به دنبال بازکردن بازارها و مناطق سرمایه گذاری جدید٬ برای شرکت های بزرگ٬ بانک ها و مؤسسات مالی غول٬ با تشدید و گسترش استثمار مردم و محیط زیست٬ جهت بدست آوردن حداکثر سود است.

توماس فریدمن٬ اقتصاد دان معروف آمریکا و مقاله نویس نیویورک تایمز در سال ۱۹۹۹ گفت:« دست پنهان بازار هرگز بدون مشت آهنین نظامی پنهان٬ کار نمی کند. مک دونالد ها نمی توانند بدون مک دونالد داگلاس٬ طراح اف ۱۵  شکوفا شوند و مشت آهنینی که جهان را برای فن آوری های سیلیکون والی امن می کند ارتش آمریکا٬ نیروی هوائی٬ دریائی و سپاه تفنگداران دریائی است.»

فریدمن به روشنی نشان می دهد که قدرت اقتصادی آمریکا نمی تواند بدون حمایت ارتش آمریکا حفط شود و پیش برود.

در چند سال گذشته٬ آمریکا توجه بیشتری به آسیا و پاسیفیک داشته است. کورت ویلیامز٬ معاون اداره امور شرق آسیا/آسیای شرقی و پاسیفیک٬ به کمیته امور خارجی مجلس در اکتبر ۲۰۱۱ گفت:«… ما شاهد ظهور مجدد آسیا و پاسیفیک به عنوان کلید تئاتر اقتصاد و سیاست جهانی هستیم … به همان گونه ای که آسیا ترقی می کند٬ نقش آمریکا نیز باید در آن افزایش یابد.»

هیلاری کلینتون به محور به عنوان « رفتن به سوی استقرار دیپلوماسی » اشاره می کند٬ که «با گسترش تجارت و سرمایه گذاری٬ حضور پایگاه نظامی گسترده و پیشبرد دمکراسی و حقوق بشر را جعل می کند.»

در طول ۶۰ سال گذشته٬ از زمان جنگ جهانی دوم٬ آمریکا و شرکت هایش از نظر افتصادی و نظامی بر منطقه آسیا و پاسیفیک تسلط  داشته اند. آن ها قادر بوده اند که آن قدرت را بر کشورها و مردم منطقه از طریق دولت های دست نشانده در ژاپن٬ استرالیا٬ کره جنوبی٬ فیلیپین و غیره حفظ کنند. با این حال٬ آمریکا٬ اگرچه از نظر نظامی هنوز یک ابرقدرت است٬ اما از نظر اقتصادی٬ به علت بدتر شدن تضادها و بحران های اقتصادی سرمایه داری خود٬ در حال رکود است.

آمریکا تا سال ۲۰۲۰ ٬  شصت درصد از نیروهای نظامی٬ دریائی٬ هوائی٬ و زمینی خود را از سراسر جهان به آسیا و پاسیفیک انتقال می دهد. پایگاه های جدید ساخته خواهد شد٬ پایگاه های موجود به روز رسانی و گسترش یافته٬ و پایگاه هائی که از قبل توسط جنبش های مردمی از خدمت خارج شده و بسته شده بودند٬ دوباره باز خواهند شد. برای مثال: پایگاه هائی که در فیلیپین هستند.

استرالیا و پایگاه های آمریکا

محور٬ استرالیا را تقریباً به یک پایگاه نظامی آمریکا تبدیل می کند که سکوی پرتابی برای جنگ های امپریالیستی آمریکاست. در حال حاضر٬ نیروی نظامی و تأسیسات اطلاعاتی استرالیا به طور رسمی  به روی کشتی های جنگی آمریکا٬ زیردریائی های هسته ای٬ نیروی هوائی آمریکا٬ جمع آوری اطلاعاتی و جاسوسی از کشورهای دیگر و مردم باز است. تأسیسات مشترک نظامی بین آمریکا و استرالیا تنها در نام «مشترک» هستند ولی در واقع٬ تأسیساتی هستند که توسط آمریکا اداره می شوند و زیر دستور و رهبری آمریکا قرار دارند. به روز رسانی تأسیسات نظامی استرالیائی موجود به  تجهیزات نظامی با تکنولوژی بالا و جدید٬ ایجاد و حفاظت از پایگاه های جدید و میزبانی تفنگداران دریائی آمریکا٬ در جهت آماده ساختن و راه اندازی جنگ های پیشگیرانه٬ بطور عمده توسط مردم استرالیا٬ و از طریق مالیات ما پرداخته خواهد شد٬ درست مانند مردم ژاپن که در بیش از ۶۰ سال گذشته٬ در حال پرداختن مخارج پایگاه نظامی غول پیکر آمریکا در اوکیناوا هستند.

این پرداخت هزینه٬ یکی از خواسته های محور آمریکا٬ همراه با ادغام و قابلیت همکاری نیروهای نظامی استرالیا در ماشین جنگی امپریالیست آمریکا است. آمریکا بر افزایش بودجه بزرگ هزینه نظامی استرالیا در محور٬ اصرار دارد. این به روشنی در اسناد و مدارک محور آمریکا نوشته شده است و هر دو حزب اصلی پارلمانی استرالیا٬ مجبور به اجرای آن هستند.

بیش از ۲۰ پایگاه باصطلاح مشترک نظامی و اطلاعاتی بسیار مرموز و مخفی در استرالیا موجود است٬ که در واقع تحت فرمان و مدیریت آمریکا می باشند. این پایگاه ها عمدتاً در استرالیای غربی و قلمرو شمالی قرار دارند.  من در حال حاضر از همه آن ها نام نمی برم. پاین گپ در استرالیای مرکزی به بهترین وجهی شناخته شده است و توجه خاصی به آن می شود. این پایگاه یکی از مهم ترین تأسیسات اطلاعاتی خارج از کشور آمریکاست. تأسیسات نظامی نیروهای هوائی و دریائی استرالیا نیز وجود دارند که عملاً به عنوان پایگاه های آمریکائی عمل می کنند. دو حزب اصلی پارلمان استرالیا٬ با شور و شوق٬ از استقرار چرخش دائمی ۲۵۰۰ تفنگدار دریائی آمریکائی در پایگاه نظامی برادشاو در نزدیکی داروین(مرکز قلمرو استرلیای شمالی – م )استقبال کردند. بهر حال٬ پذیرفته شده  است که تعداد تفنگداران دریائی آمریکائی مستقر در استرالیا به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

به دلیل دهه های طولانی مبارزات توده ای مردم ژاپن٬ جهت رها کردن اوکیناوا از پایگاه ها و پرسنل نظامی آمریکا٬ آمریکا مجبور شده است که بخشی از ارتش خود را به جاهای امن تر و کشورهای باثبات نقل مکان دهد. گوام٬ یک پایگاه مرزی مهم آمریکائی با پایگاه های آمریکائی و هزاران پرسنل است٬ که دیگر جائی جهت گسترش ندارد. به احتمال زیاد٬ دولت گوش بفرمان و مطیع استرالیا٬ به آمریکا تعظیم خواهد کرد و اجازه می دهد تا اکثر پرسنل خود را به اینجا منتقل کند.

برای تمرین های نظامی مشترک بین استرالیا و آمریکا در زمین و دریا و هوا٬ تأسیسات نظامی نیز وجود دارند . تالیسمن سیبر٬ یکی از تمرینات بزرگ نظامی مشترک است که هردو سال٬ معمولاً بین نیروهای استرالیائی و آمریکائی برگزار می شود. بسیاری از این تمرینات نظامی نیز اکنون با ژاپن٬ آمریکا٬ استرالیا و زلاند نو برگزار می شود. امسال٬ ۴ تا ۱۲ ژوئیه٬ یکی از بزرگ ترین تمرینات نظامی جهان در کوینزلند٬ ابتدا درساحل مرکزی کوینزلند در خلیج شاول واتر نزدیک راکهمپتون٬ و هم چنین در قلمرو شمالی نزدیک داروین برگزار شد. بیش از ۳۴ هزار پرسنل نظامی در این تمرین مشترک شرکت کردند – بیش از ۲۰ هزار تفنگدار آمریکائی٬ ۱۰ هزارپرسنل استرالیائی٬ ۵۰۰ سرباز از زلانو و حدود ۴۰ پرسنل نظامی ژاپنی. بسیاری هواپیماهای  جنگی٬ کشتی جنگی٬ زیردریائی هسته ای٬ فن آوری های جنگی و اطلاعاتی به سواحل ما آورده شد و در طول این آماده سازی جنگ پیشگیرانه٬ فعال شدند و ماشه چکانی کردند.

در طول این تمرینات یک گروه چند صد نفری٬ یک همگرائی صلح آمیز در راکهمپتون برای اعتراض به تمرینات جنگ های پیشگیرانه  و تجاوزگرانه برگزار کردند٬ و خواهان گسستن استرالیا از اتحاد نظامی بین استرالیا و آمریکا و یک سیاست خارجی مستقل و صلح آمیز شدند.

ادغام ژرف

ادغام عمیق ارتش استرالیا در ماشین جنگی آمریکا شتاب گرفته است. استرالیا در کمک به فعالیت های اطلاعاتی نظامی آمریکا رشد بی سابقه ای کرده است. بازشدن تأسیسات دفاع نظامی استرالیا به آمریکا و اعطای مدیریت و فرماندهی به ارتش آمریکا و استقرار همیشگی پرسنل و تفنگداران دریائی آمریکائی باعث ادغام عمیق و ایجاد توان و قابلیت همکاری بین نیروهای نظامی استرالیا٬ آمریکا و ژاپن و سیاست های خارجی٬ با ریاست و نظارت آمریکا می شود.

فشار آمریکا٬ پشت حرکات دولت استرالیا در دادن قرارداد پرسود به ژاپن٬ جهت ساختن زیردریائی برای استرالیاست که ادغام کامل و قابلیت همکاری نظامی آمریکا٬ ژاپن و استرالیا را با ریاست و نظارت آمریکا می خواهد.

نیروها و هواپیماهای بمب افکن آمریکائی٬ بطور منظم از پایگاه نظامی برادزشاو استرالیا در داروین٬ برای تمرینات و تجسس استفاده می کنند. در اوایل آوریل سال ۲۰۱۵ ٬ دوروتی٬ سرهنگ آمریکائی با شورو شوق فراوان و دستپاچگی اعلام کرد:«شما آقایان خانه خود را به روی ما گشوده اید. ما در اطاق میهمان شما زندگی می کنم. جاهای دور افتاده٬ با فضای باز گسترده٬ واقعاً خالی  و دور افتاده است. ما در اینجا می توانیم کارهائی انجام دهیم که در خانه خود در آمریکا نمی توانیم انجام بدهیم. [در آمریکا] خیلی محدودیت وجود دارد. زمانی که آموزش می دهیم٬ باید نگران ملاحظات امنیتی مانند تیراندازی به چیزهای دیگری باشیم که نباید مورد هدف قرار گیرند. در اینجا چنین مشکلاتی نداریم. اینجا یک فضای خالی است.» – به رسمیت نشناختن جوامع بومی محلی٬ محیط زیست و دیگر جوامع محلی. امروز آن ضرب المثل «سرزمین  بدون صاحب»  سال ۱۷۸۸ دوران استعمار انگلیس ادامه دارد٬ ولی اکنون استعمار آمریکا جایگزین انگلیس شده است.

در ماه مه امسال٬ در طول جلسه شهادت  کمیته روابط خارجی سنای آمریکا٬ معاون وزیر وزارت دفاع آمریکا برای امور امنیتی آسیا و پاسیفیک٬ دیوید شی یار٬ اعلام کرد که علاوه بر انتقال تفنگداران دریائی و واحدهای ارتش آمریکا در سراسر منطقه پاسیفیک جنوبی٬ «ما نیروهای هوائی اضافی ازجمله٬ بمب افکن های ب – ۱ و هواپیماهای تجسسی را در استرالیا می گذاریم.» مدتی بعد ادعا شد که شی یار «اشتباه صحبت کرده است» – به احتمال زیاد او «خود را لو داد» و آشکار ساخت که قصد واقعی آمریکا برای این کشور(استرالیا) چیست.

اهمیت استراتژیک و نظامی سرسپردگی استرالیا به منافع اقتصادی و نظامی آمریکا در سال ۱۹۷۵ روشن شد که دولت تازه منتخب مترقی  کارگر ویتلم در آن زمان جرأت کرد تا درباره پایگاه تحت کنترل پاین گپ سئوال کند و نگران باشد. او هم چنین گرایش خود را در ساخت استقلال بیشتر استرالیا از نظر اقتصادی و سیاسی نسبت به آمریکا بیان کرد. اسناد و مدارک اخیر ویکی لیکس٬ نقش آمریکا را در کودتای  ۱۹۷۵ که منجر به سرنگونی دولت مترقی ویتلم شد٬ تأئید کرده است.

سرسپردگی دو حزب اصلی پارلمانی به طرح های آمریکا برای استرالیا به عنوان معاون کلانتر/ ژاندارم منطقه٬ و فرسایش استقلال و حاکمیت جهت تصمیم گیری خودمان به نفع مردم عادی استرالیا٬ صلح و محیط زیست٬ مردم بیشتری را وحشت زده شده می کند.

خواست یک استرالیای مستقل با سیاست خارجی مستقل که صلح را با عدالت٬ و ما را با مردم منطقه دوست می سازد٬ حال اغلب مطرح شده است. مالکوم فریزر٬ نخست وزیر سابق لیبرال که اخیراً فوت کرد٬ علناً درباره خطرات اتحاد نظامی استرالیا و آمریکا برای مردم استرالیا صحبت کرد و هشدار داد. او خواهان خروج فوری پرسنل نظامی آمریکا از داروین  و بسته شدن پاین گپ در طول پنج سال شد.

او در کتاب اخیر خود متفقین خطرناک (با اشاره به خطری که آمریکا برای منافع مردم استرالیا دارد)٬ نوشت:« هر رهبر سیاسی که آمریکا را برنجاند٬ یا اعتقاد براین باشد که آمریکا را رنجانده است٬ نباید انتخاب شود٬ و انتخاب نخواهد شد. حفط سلامت کامل اتحاد با آمریکا٬ باید اولین و مهمترین هدف سیاست خارجی باشد.»

فریزر٬ به عنوان یک نخست وزیر لیبرال٬ در روابط بین استرالیا و آمریکا دانش مستقیم و فراست داشت. او در دو سه سال آخر عمر خود برای یک سیاست خارجی مستقل و یک استرالیای مستقل٬ بشدت حامی گسست از اتحاد بود.

شبکه استرالیای صلح آمیز و مستقل(آی پی ای ان)

شبکه استرالیای صلح آمیز و مستقل در اوایل سال ۲۰۱۲ در پاسخ به اطلاعیه مشترک آمریکا و استرالیا بر روی محور٬ گسترش پایگاه های نظامی آمریکائی و استقرار  تفنگداران مریکائی در استرالیا شکل گرفت. این شبکه٬ گروه های اجتماعی صلح طلب٬ ضد جنگ٬ سازمان های مذهبی٬ و اتحادیه ها را گردهم آورد؛ که نگران افزایش حضور نظامی آمریکا در استرالیا٬  سرسپردگی دولت به سیاست های خارجی آمریکا٬ و این امکان مشخص هستند که این اتحاد٬ منجر به جنگ بزرگ دیگری می شود – که این بار در آستان مرزهای ما با کشور های منطقه ما است.

ما نگرانیم که استرالیا سیاست خارجی مستقلی برای خود ندارد که  سازنده صلح و دوستی با مردم عادی در منطقه ما و جهان باشد. ما در دفاع از امنیت استرالیا٬ استقلال و صلح در منطقه خواهان آن شده ایم که استرالیا٬ مستقل از دستورات و منافع ابرقدرت ها شود٬ و نقشه و نمودار سیاست خارجی خود را بکشیم که سازنده و نگهدار صلح و عدالت واقعی است.

شرلی وینتون٬ شبکه استرالیای صلح آمیز و مستقل(ویکتوریا)٬ شبه یوریکا(ویکتوریا)

سخنرانی در کلیسای یکتاپرستان ملبورن در ۲۸ ژوئن  ۲۰۱۴

منبع:

 فانوس دریائی

 برگردانده شده از:

 گاردین٬ ارگان حزب کمونیست استرالیا٬ شماره ۱۶۹۹ ٬ ۲۶ اوت ۲۰۱۵ ٬ صص ۶ و ۷

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 4 سپتامبر 2015 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: