اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

چرا آمریکا تصمیم به نابودی صندوق بین المللی پول گرفته است؟: والنتین کاتاسونوف/ آمادور نویدی

واشنگتن موقعیت خود را به عنوان قرض دهنده پیشرو در اکثر کشورها از دست داده است. چین در همه جا، جانشین گشته است. چندین سال است که عمو سام به … به خواندن ادامه دهید

30 ژانویه 2016 · بیان دیدگاه

قرن ۲۱: دوران کلاه برداری: دکتر پل کریگ رابرتس/ آمادور نویدی

هرکسی که معتقد است که سیاست خارجی واشنگتن از روی خلوص نیت است، گمراه شده است… واشنگتن بر مبنای بهانه های دروغین یوگسلاوی و صربستان را از بین برد تا … به خواندن ادامه دهید

23 ژانویه 2016 · بیان دیدگاه

انکارکنندگان هولوکاست: ویلیام بلوم / آمادور نویدی

انکار وجود خدا آسانتر از انکار وجود برخی از نمود های خاص هولوکاست است. و حتی انکار خدا به اندازه انکار هولوکاست خطرناک نیست. در ۱۴ کشور اروپا، «انکار هولوکاست» … به خواندن ادامه دهید

19 ژانویه 2016 · بیان دیدگاه

بریگاردهای بین المللی نازی، دمکراتیک و اسلامی حال و گذشته: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

موضوعات انترناسیونالیسم و عدالت احتماعی تا حد زیادی با ماهیت ترکیب طبقاتی، ایدئولوژی و حمایت کنندگان مبارزه آنها تعئین می شود… در حالی که انترناسیونالیسم دوره های گذشنه در قرن … به خواندن ادامه دهید

15 ژانویه 2016 · بیان دیدگاه

سوریه استالینگراد خاورمیانه است: آندره ولتچیک/ آمادور نویدی

این قابل انکار نیست که در حالی که نیروهای شوروی پیشرفت آلمان نازی را در استالینگراد متوقف ساختند، سوری ها موفق شدند که نیروهای فاشیستی متحدان غربی را در آن … به خواندن ادامه دهید

11 ژانویه 2016 · بیان دیدگاه