اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

بریگاردهای بین المللی نازی، دمکراتیک و اسلامی حال و گذشته: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

موضوعات انترناسیونالیسم و عدالت احتماعی تا حد زیادی با ماهیت ترکیب طبقاتی، ایدئولوژی و حمایت کنندگان مبارزه آنها تعئین می شود… در حالی که انترناسیونالیسم دوره های گذشنه در قرن ۲۰ منعکس کننده قطب بندی بین چپ و راست، بین فاشیست های هیتلری و انواع سوسیالیسم بود؛ امروز از انترناسیونالیسم چپ کاسته شده است و انترناسیونالیسم اسلامی راست گرا رو به رشد است… «انترناسیونالیسم» داعش تا حد زیادی به حمایت کشور ها و به منافع و نیازهای استراتژیک قدرت های منطقه ای و جهانی بستگی دارد… انترناسیونالیسم جنبش کنونی به رهبری داعش با حمایت قدرت های منطقه ای و امپریالیست های جهانی است که به قصد استفاده از داوطلبان به عنوان گوشت دم توپ برای اهداف امپریالیستی آنها، ازجمله نابودی جنبش های مستقل، تأسیس رژیم های دست نشانده، تصرف منابع اقتصادی و گسترش قلمرو، و به منظور ایجاد پایگاه های نظامی است که رقبای منطقه ای و جهانی، روسیه، ایران و چین را محاصره نمایند… سعودی ها افراط گرایان داخلی خود را به سوریه و عراق صادر می کنند تا از پادشاهی مطلقه حفاظت کنند.  آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه می دهند تا داوطلبان داعش به سوریه سفر کنند که دولت بشار اسد را سرنگون سازند – و سپس از« ارتباط بازگشتگان به تروریسم» بهره برداری کنند، تا دولت پلیسی داخلی خود را تقویت کنند. ترکیه داعش را ترویج می کند تا از دولت خودمختار کرد در شمال سوریه جلوگیری نماید، و مرزهای جنوبی خود را با ضمیمه  بخشی از قلمرو سوریه گسترش دهد.

stop_israel_us_saudi_arabia_turkey_qatar_supporting_isis_terrorists

بریگاردهای بین المللی نازی، اسلامی و دمکراتیک حال و گذشته

James Petras-big

نوشته: جیمز پتراس

برگردان: آمادور نویدی

دولت اسلامی (داعش) برای بریگارد (گردان) های بین المللی به آهن ربایی تبدیل شده است، که بیش از ۳۰۰۰۰ (سی هزار) جنگ جو را از ۵ قاره و ۸۶ کشور جهت جنگ خود در عراق و سوریه جذب کرده است.

در حالی که بریگاردهای بین المللی بخشی از یک جنبش جهانی هستند، اما اغلب داوطلبان از دو دوجین کشور، و به طور عمده از خاور میانه، مغرب، اروپای غربی، روسیه، و آسیای مرکزی می آیند.

اکثر اسلام گرایان بین المللی جهت شرکت در جنگ و مأموریت های پلیسی درون مناطق تحت اشغال داعش، حقوق می گیرند.

این مقاله منابع و دلایل اساسی استخدام اسلام گرایان بین المللی و تعهدات آنها را بررسی می کند. ما هم چنین وجوه تشابه و تمایز انترناسیونالیست های داعش با بریگاردهای گذشته که برای جمهوری اسپانیا علیه فاشیست ها در سال های ۱۹۳۰ می  جنگیدند؛ فاشیست بین الملل که برای نازی ها علیه اتحاد جماهیر شوروی در سال های ۱۹۴۰ می جنگید؛ و انترناسیونالیست های دمکراتیک سال های ۱۹۷۰ که به انقلاب ساندنیست ها علیه دیکتاتوری ساموزا پیوستند، را نشان می دهیم.

مقایسه داعش با انترناسونالیست های گذشته

«داوطلبان» داعش در ذات و سبک و سیاست های خود خیلی یادآور فاشیست بین الملل  هستند. هردو ناسیونالیسم هار و مذهب را در جنگ خود علیه «کافران بی خدا و کمونیسم» ترکیب می کنند، به همان صورتی که مورد داوطلبان اکراینی با ارتش های نازی که به شوروی حمله کرده بود، همکاری کرد، داعش نیز از شعارهای مشابهی در حملات خود علیه سوریه سکولار و عراق غرب گرا استفاده می کند. هر دو داوطلبان نازی و جنگ جویان داعش توسط رژیم های راست گرای تأسیس شده  و تأمین مالی می شوند: در گذشته توسط آلمان هیتلری و امروز بوسیله عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه.

در مقابل، بریگارد انترناسونالیستی که برای جمهوری اسپانیا می جنگید، اغلب دمکراتهای سکولار، سوسیالیست و کمونیست بودند، که از شوروی مقداری اسلحه و از چپ های مستقل و سازمان هایی در دمکراسی های سرمایه داری غربی، کمک مالی محدودی دریافت می کردند.

انترناسیونالیست هایی که به نیکاراگوئه رفتند تا به مبارزه ساندنیست ها علیه دیکتاتوری ساموزا بپیوندند، اغلب از آمریکای لاتین، با آمیخته ای از اروپائیان و آمریکای شمالی بودند. اغلب دادوطلبان از آمریکای مرکزی (السالوادور، پاناما و کاستاریکا) و هم چنین پناهندگان سیاسی ای  بودند که از کشورهای تحت کنترل ارتش وحشی از شیلی، آرژانتین و اروگوئه فرار کرده بودند. این درگیری انترناسیونالیست هایی را که ضدامپریالیست، دمکرات، سوسیالیست و طرفدراران الهیات رهایی بخش علیه دیکتاتوری الیگارشی مورد حمایت آمریکا،  در به انحصار درآوردن زمین، ثروت و قدرت بودند، در گود مبارزه قرار داد.

ساندنیست ها مانند داعش، مخالف سلطه آمریکا بودند، اما به بوضوح در تاکتیک ها، متحدان و اهداف استراتژیکی خود فرق داشتند. داوطلبان انترناسیونالیست در نیکارگوئه برای یک دولت سوسیالیستی دمکراتیک سکولار، در روابط نزدیک با کوبای سوسیالیستی می جنگیدند. داعش پیوندهای ایدئولوژیکی و اقتصادی با سلطنت مطلقه مذهبی عربستان سعودی و رژیم اسلامی مستبد رجب اردوغان ترکیه را حفط می کند.

داعش بین المللی جهت اطمینان به پیروی از رسوم و عقاید خود، به طول کلی در ترور، قتل عام جمعی، و تخریب آثار باستانی و نمادین در شهرها و روستاهای تسخیر شده درگیر است. درست مانند طرفداران نازی های بین المللی که در اکراین و کشورهای حوزه بالتیک و جاهای دیگر، رژیم ترور، قتل اعضای اتحادیه های کارگری، تعاونی ها، و هم چنین سازمان های چپ و یهودی را تحمیل کرده بود.

تفاوت عمده بین  هم دستان نازی و داوطلبان اسلام گرا در زمینه اعمال آن ها پیدا می شود. اغلب نازی های بین الملل درگیر در فعالیتهای تروریستی در خارج از کشور علیه  دشمنان جمهوری خوا، دمکرات و کمونیست خود بود. در مقابل داوطلبان داعش از پایگاه داخلی خود به عراق و سوریه و برعکس فعالیت می کنند. براساس یک تحقیق، تا ٪۳۹  از جهادگرایان بین الملل اروپایی به کشورهای خود برمی گردند و بسیاری از آن ها به حمایت و مبارزات مسلحانه اسلامی ادامه می دهند. در مقابل، جمهوری خواهان اسپانیایی و نیکارگوئه ایی های بین الملل سال های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ به کشور خود بر می گشتند که سیاست های سوسیالیستی و دمکراتیک را تا جایی که امکان دارد، از طریق انتخابات و جنبش های توده ایی، و آنجایی که لازم است (مانند السالوادور) از طریق مسلحانه دنبال کنند.

به طور خلاصه، در حالی که انترناسیونالیسم دوره های گذشنه در قرن ۲۰ منعکس کننده قطب بندی بین چپ و راست، بین فاشیست های هیتلری و انواع سوسیالیسم بود؛ امروز از انترناسیونالیسم چپ کاسته شده است و انترناسیونالیسم اسلامی راست گرا رو به رشد است.

طبق مطالعات اخیر، در مقایسه با سال گذشته که ۱۲۰۰۰ جنگ جو به داعش پیوسته بود، شمار داوطلبان داعش بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ دو برابر شده و از ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۵، بیش از ۳۰۰۰۰(سی هزار) داوطلب به داعش پیوسته است (روز نامه ایندیپندنت/مستقل، ۸/۱۲/۲۰۱۵).

مراکز رشد انترناسیونالیست های داعشی

شمار دواوطلبان داعش از اروپای غربی در طول سال گذشته دو برابر و به بیش از نفر ۵۰۰۰ نفر رسیده است. (در مقابل، تعداد آمریکای شمالی ها، حدود ۲۸۰ جهادی باقی مانده است.) تعداد داوطلبان داعش از روسیه و آسیای مرکزی ٪۳۰۰ افزایش داشته است و به ۴۷۰۰ نفر رسیده، که ۲۴۰۰ نفر روسی (اغلب چچنی و داغستانی) و ۲۱۰۰ نفر دیگر ترک و کازاخستانی هستند.

مراکز اصلی رشد داعش در خاورمیانه است، که ۸۲۴۰ جنگ جو به ارتش تروریست ها در سوریه و عراق پیوسته اند. دیکر «مناطق داغ» در کشورهای خلیج فارس هستند، که ۲۵۰۰ نفر از سعودی، و بیش از ۶۰۰۰ نفر از مغرب، و اغلب تونسی هستند.

افزایش داعش بین المللی با افزایش مداخله نظامی آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه نسبت مستقیم دارد. دلایل پیوستن به داعش در هر کشور متفاوت است و نمی تواند تحت یک دلیل خاص، مذهبی، قومی، طبقاتی، امپریالیسم یا پاداش اقتصادی رده بندی بشود.

به چندین دلیل داعش به آن ربایی برای دارندگان ناراضیان در جهان رو به وخامت تبدیل شده است. زور و خشونتی که از تسلط کشورهای غربی می آید انواع زیادی از طبقات بی خانمان شده، قلع و قمع شده، و تحصیل کرده و روشنفکر  را تحریک به تلافی کرده است. جنگ داعش علیه غرب، در بخشی یک هم گرایی از میلیادرهای سعودی است که جنگ های مقدس نیابتی را با جنگ جویان کم سواد دنیای ارازل و اوباش گتوها و محلات شهری اروپایی تجربه می کنند.

داعش یک ارتش چند ملیتی و ملی است، که با فرمان حکومت می کند، با یک ساختار سلسله مراتبی سفت و سخت و ایدئولوژی بنیادگرایانه محدود شده، که از طریق استفاده از رسانه های اجتماعی پیچیده با فن آوری بالا منتقل داده شده و می شود. مانند دولت اسرائیل، داعش میلیادرها و نوآوری ها با فن آوری بالا را تا باورهای مذهبی و قومی ابتدایی یک «مردم برتر» مهار کرده  و به خدمت گرفته است . داعش حمایت مالی را از نیروهای مختلف، و به ظاهر متضاد بدست می آورد. حمایت مالی از فروش نفت از طریق ترکیه تا اسرائیل؛ میلیادرها دلار از رژیم سعودی در جنگ با رژیم ها و جنبش های شیعه و سکولار می گیرد؛ سلاح از آمریکا و اتحادیه اروپا می گیرد، که بدنبال «تغئیر رژیم» در دولت بشار اسد سوریه هستند.

داعش و ائتلاف واشنگتن با ۶۰ کشور

ادعای واشنگتن که یک ائتلاف از ۶۰ دولت را علیه داعش رهبری می کند، به دلیل تعهدات شفاهی رژیم هایی، که در عمل، دور واقع با داعش کار می کنند، عمیقاً دروغ  است. به علاوه، برای خیلی از «هم راهان» حیاتی آمریکا، جنگ علیه داعش بهانه ای برای اولویت های سیاسی و نظامی دیگر آن ها است.

اولین مثال ترکیه است، که  تحت بهانه حمله به داعش، به کردهای سکولار در سوریه و شمال عراق حمله می کند وآنها را بمباران می کند. آنکارا عرضه کننده «داوطلبان»، سلاح، آموزش نظامی، تأمین مالی و پایگاهایی به داعش است. نیابتی های ترکمن اردوغان علیه کردها و هم چنین دولت بشار اسد در سوریه می جنگند.

عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس «داوطلبان»، تأمین مالی، ایدئولوژی مذهبی و سلاح را به داعش و دیگر گروه های افراط گرا جهت جنگ و شکست رژیم شیعه عراق، دولت سکولار سوریه و جنبش حوثی ها در یمن ارائه می دهند – در حالی که همه این مدت ادعا می کنند که عضوی از ائتلاف آمریکا علیه داعش هستند.

اسرائیل، که ادعا می کند مخالف داعش و اسلام گرایان تروریست است، به جنگ جویان زخمی مرزی داعش در جنوب سوریه مراقبت های پزشکی ارائه می دهد و نیروهای مسلح سوریه را که در تغقیب جنگ جویان داعشی هستند، بمباران می کند.

از همه مهم تر، اغلب سلاح های داعش از آمریکا می آید، که یا از ارتش عقب نشینی کرده (فراری – م) عراقی بدست آمده و یا مستقیماً از باصطلاح «شورشیان میانه رو» دریافت شده، که یا فروخته اند، و یا به جهادی های داعش پیوسته اند و سلاح های آمریکایی را به داعش تحویل می دهند.

مانند بریگاردهای بین المللی نازی، داعشی های بین الملل دارای کشورهای حامی قدرتمندی هستند، که جنگ های ساختگی را در یک بازی دستکاری شده، به راه می اندازند. سعودی ها افراط گرایان داخلی خود را به سوریه و عراق صادر می کنند تا از پادشاهی مطلقه حفاظت کنند.  آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه می دهند تا داوطلبان داعش به سوریه سفر کنند که دولت بشار اسد را سرنگون سازند – و سپس از« ارتباط بازگشتگان به تروریسم» بهره برداری کنند، تا دولت پلیسی داخلی خود را تقویت کنند. ترکیه داعش را ترویج می کند تا از دولت خودمختار کرد در شمال سوریه جلوگیری نماید، و مرزهای جنوبی خود را با ضمیمه  بخشی از قلمرو سوریه گسترش دهد.

روسیه، ایران و حزب الله، که توسط دولت سوریه دعوت شده اند تا علیه داعش بجنگند، به طور جدی در جنگ علیه داعش فعالند. آنها می ترسند که فتح سوریه توسط داعش منجر به سکوی پرشی برای بازگشت تروریست ها به کشورهایشان شود. جنگ جویانی چچنی و داغستانی در میان جهادی های داعش سلاح، آموزش و تأمین مالی دریافت می کنند و متعهدند که به روسیه برگردند تا اعمال تروریستی را که در سوریه یاد گرفته اند، بکار برند.

تجاوز ترکیه و حمله به روسیه – از جمله سقوط جت روسی که نیابتی های ترکیه در میان ترکمن ها، و کاروان نفت داعش را که به سوی ترکیه می رفت، بمباران کرده بود – نشان دهنده ارتباط قدرت مند ترکیه به داعش است.

نتیجه گیری

سازمان های بین المللی رسمی و غیر رسمی افراط گرایان اسلامی، به رهبری و الهام از داعش، باعث تشویق ده ها هزار داوطلب از ده ها کشور در ۵ قاره شده است. بریگاردهای بین المللی داعش بر اساس علایق گوناگون– نه صرفاً مذهبی، بلکه با خواسته های شخصی، سیاسی و پولی استخدام شده اند. بسیاری از آن ها به سوریه و عراق می روند تا پس از دریافت آموزش نظامی، به قصد بازگشت به کشور اصلی خود، در حملات مسلحانه شرکت کنند. قدرت آنها بیشتر نه به خاطر شمار تعهدات آنها، بلکه به دلیل حمایت زیادی است که از طرف قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی دریافت می کنند. اگر به خاطر ترکیه نبود، نمی توانستند به سوریه بروند، یا به خاطر فروش نفت از طریق ارتباط اردوغان، پول و سلاح دریافت کنند. اگر به خاطر سلاح های آمریکایی به غنیمت گرفته و یا خریداری شده از انبارهای سلاح عراق نبود، و یا آن سلاح هایی که آمریکا به «شورشیان میانه رو» سوریه ای داده بود، و یا اگر به خاطر مراقبت های پزشکی اسرائیل نبود، داوطلبان داعشی زخمی نمی توانستند به جنگ برگردند و در جنگ پیش رفت کنند.

اگر عربستان سعودی حقوق آنها را نمی داد و برای آنها سلاح نمی خرید، بسیاری از داوطلبان داعشی زیر پرچم افراط گرایان وهابی نمی جنگیدند. به عبارت دیگر، «انترناسیونالیسم» داعش در تا حد زیادی به حمایت کشور ها و به منافع و نیازهای استراتژیک قدرت های منطقه ای و جهانی بستگی دارد.

در مقابل، آن انترناسیونالیست هایی که در کنار جمهوری خواهان دمکرات اسپانیا(در سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹) علیه فاشیست فرانکو و قدرت های بزرگ منطقه ای (آلمان و ایتالیا) جنگیدند، توسط آمریکا و بریتانیا،  فرانسه و غیره حمایت نشدند.

به همان صورت نیز، آن انترناسیونالیست هایی که با ساندانیست های نیکاراگوئه علیه دیکتاتوری ساموزا و علیه قدرتهای بزرگ – به ویژه آمریکا جنگیدند – وحمایت حاشیه ای از کوبا و پاناما دریافت کردند.

موضوعات انترناسیونالیسم و عدالت احتماعی تا حد زیادی با ماهیت ترکیب طبقاتی، ایدئولوژی و حمایت کنندگان مبارزه آنها تعئین می شود.

انترناسیونالیسم جنبش کنونی به رهبری داعش با حمایت قدرت های منطقه ای و امپریالیست های جهانی است که به قصد استفاده از داوطلبان به عنوان گوشت دم توپ برای اهداف امپریالیستی آنها، ازجمله نابودی جنبش های مستقل، تأسیس رژیم های دست نشانده، تصرف منابع اقتصادی و گسترش قلمرو، و به منظور ایجاد پایگاه های نظامی است که رقبای منطقه ای و جهانی، روسیه، ایران و چین را محاصره نمایند.

درباه نویسنده:

جیمز پتراس، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه بینگهامتون، نیویوریک است.

برگردانده شده از:

http://www.globalresearch.ca/past-and-present-islamist-democratic-and-nazi-international-brigades/5500007

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: