اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

ارزیابی قدرت جهانی آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

با تاکتیک‌های قلدری،«قدرت جهانی» آمریکا پیش‌رفت نمی‌کند. پروژه های (کسب) قدرت به تنهایی، شکست خورده اند – آن‌ها نیازمندند که محدودیت‌های واقعی اقتصادی و خسارات ناشی از جنگ‌های منطقه ای … به خواندن ادامه دهید

15 مِی 2019 · بیان دیدگاه