اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

انترناسیونالیسم چین و کوبا نمونه ای تابناک از همبستگی جهانی نوشته: دانی هایفونگ/آمادور نویدی

امپریالیسم آمریکا از اواسط قرن ۲۰، از زمانی‌که هردو کشور چین و کوبا راه انقلابی را در پیش گرفتند، و یوغ امپریالیسم را با نوع سوسیالیسم خود جایگزین نمودند ازآن‌ها متنفر و بی‌زار شده است. آمریکایی‌ها مرتبا و دائما با الفاظ و نوشتارهای ضدکمونیستی و نژادپرستانه خود چین و کوبا را بمباران می‌کند، و به عنوان کشورهای «استبدادی» بتصویر می‌کشد که مردمان خودشان‌را می‌کشند، شکنجه می‌دهند و باصطلاح امیال و آرزوهای دمکراتیک آن‌ها را سرکوب می‌کنند. رسانه های کورپوراتی و شرکت‌های بزرگ رسانه ای مردمان چین و کوبا را بعنوان قالب‌ها و کلیشه های عقب افتاده بتصویر می‌کشند که فقط شایسته آنند که اهداف امپریالیستی بر گُرده آن‌ها گذاشته شود تا حمالی و بردگی امپریالیست‌ها را بکنند… بیماری مُسری کووید-۱۹ که اکنون آمریکا و غرب را تخریب می‌کند، مشروعیت داستان‌سرایی و روایت امپریالیستی علیه چین و کوبا را بچالش می کشد، زیرا که واقعیت آشکار این‌ست که این کشورهای بدنام شده قادر گشته اند یک مبارزه قهرمانانه از همبستگی جهانی را جهت کنترل گسترش این بیماری سازمان‌دهی کنند… چین تجهیزات پزشکی محافظتی به خارج از کشورش می‌فرستد، درحالی که کمبودهای بسیار زیادی از همین تجهیزات مشابه در آمریکا وجود دارد…  کووید ۱۹ نشان می‌دهد که آمریکا یک امپریالیست در حال زوال است و بهمین دلیل قادر نیست ابتدایی ترین نیازهای مردم عادی را در این بحران فراهم کند، چه برسد به این‌که بخواهد به بقیه مردم جهان کمک کند… «کوبا بیش از ۲۰ دارو تولید می‌کند که در جلوگیری از گسترش و انتشار ویروس‌هایی مانند کووید ۱۹ مؤثرند.» کوبا با ایده و مفهوم انترناسیونالیسم پزشکی بیگانه نیست. نزدیگ به ۳۰ هزار دکتر و پرستار کوبایی به سراسر جهان اعزام شده اند تا مراقبت‌های درمانی  و بهداشتی مجانی را به مظلوم‌ترین ترین ملت‌ها -‌ کشورهای سراسر کره خاکی ارائه دهند. کوبا هم‌چنین تعداد زیادی پزشک های خارج از کشور را بطور رایگان در دانش‌کده پزشکی آمریکای لاتین تعلیم و آموزش می‌دهد. ). اکنون کوبا پیش‌تاز کمک به کشورهایی‌ست که توسط کووید ۱۹ بخطر افتاده اند و در محاصره هستند. کوبا ۵۲ دکتر به ایتالیا فرستاده است… امپریالیسم آمریکا آنتی تز ساختار همبستگی اجتماعی‌ست. درحالی‌که کوبا و چین به عنوان کشورهای منفور واهریمنی بتصویر کشیده می‌شوند، اهریمن واقعی کشور آمریکاست که سیاست جنگ‌های بی پایان خود را در این بُرهه بیماری مُسری کووید ۱۹ ادامه می‌دهد. ونزوئلا، ایران و بیش از ۳۰ کشور دیگر متعاقب تعهد آمریکا جهت انزوای اقتصاد آن‌ها خودشان‌را در معرض ریسک مصیبت‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری همه گیر می بینند… سود سازی و حداکثر کردن آن صرفا در اولویت نیست؛ بل‌که اساس همه سازمان‌های اجتماعی و سیاست نظم جهانی امپریالیستی است. یک چنین سیستمی نمی‌تواند خواسته های بحران جهانی را برآورده سازد وقتی‌که آن خواسته ها بطور فزاینده ای درگیر تأمین نیازهای اساسی انسانی است. اقتصادهای طراحی شده سوسیالیستی کوبا و چین با آرزو کردن بوجود نیامدند. آن‌ها با سرنگونی سیستم قدیمی خوف‌ناک استعماری و امپریالیستی و متعاقبا توذیع ثروت به کارگران و مردم ستمدیده شروع شدند. مأموریت‌های انترناسیونالیستی کوبا در خارج از کشور فقط  در صورتی می‌تواند امکانپذیر یاشند که اساسی ترین حقوق بشر، یعنی مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش، مسکن و استخدام و داشتن شغل مناسب برای همه شهروندان قابل دست‌رسی باشد… . سیستم‌های سوسیالیستی کوبا و چین این امکانات را به آن‌ها داده است که به عنوان نمونه های تابناک همبستگی جهانی عمل کنند. زمانش رسیده است که چپ در آمریکا (و سایر کشورها – م) نگاه عمیقی بیاندازند به هرآن‌چه را که ممکن‌ست برای شرایط سخت ما سودمند باشد، از تجربیات کوبایی ها و چینی ها یاد بگیرند. ما موظفیم تا اطمینان حاصل کنیم که بحران ایجاد شده توسط کووید ۱۹ توده های تحت ستم مبارز در آمریکا (و سایر کشورها – م)  را در یک موقعیت سیاسی حتی ضعیف تر تنها نگذاریم. ما وظیفه داریم که در همبستگی با چین و کوبا نیز قرار بگیریم، زیرا که آن‌ها با جانور امپریالیستی آمریکا مواجه هستند، ولی درعین‌حال کمک‌های جدی به کشورهایی ارائه می‌دهند که بدنبال پاسخ‌گویی به کووید ۱۹ با روشی مناسب با نیازهای بشری هستند.


انترناسیونالیسم چین و کوبا نمونه ای تابناک از همبستگی جهانی

نوشته: دانی هایفونگ

برگردان: آمادور نویدی

انترناسیونالیسم پزشکی چین و کوبا نمونه ای درخشان از همبستگی  بین المللی است

 

چین تجهیزات پزشکی، و کوبا دکتر و داروهای پیش‌رفته به خارج می‌فرستند، اما آمریکا نتوانسته به مردم خودش دکتر، پرستار با ابزار وحفاظت ابتدایی را ارائه دهد.

«این چگونه است که کُل اقتصاد سرمایه داری می‌تواند خُرد و متوقف شود، درحالی‌که هم‌چنان تریلیون‌ها دلار برای راه اندازی جنگهای خارج از کشور واریز می‌شود؟»

امپریالیسم آمریکا از اواسط قرن ۲۰، از زمانی‌که هردو کشور چین و کوبا راه انقلابی را در پیش گرفتند، و یوغ امپریالیسم را با نوع سوسیالیسم خود جایگزین نمودند ازآن‌ها متنفر و بی‌زار شده است. آمریکایی‌ها مرتبا و دائما با الفاظ و نوشتارهای ضدکمونیستی و نژادپرستانه خود چین و کوبا را بمباران می‌کند، و به عنوان کشورهای «استبدادی» بتصویر می‌کشد که مردمان خودشان‌را می‌کشند، شکنجه می‌دهند و باصطلاح امیال و آرزوهای دمکراتیک آن‌ها را سرکوب می‌کنند. رسانه های کورپوراتی و شرکت‌های بزرگ رسانه ای مردمان چین و کوبا را بعنوان قالب‌ها و کلیشه های عقب افتاده بتصویر می‌کشند که فقط شایسته آنند که اهداف امپریالیستی بر گُرده آن‌ها گذاشته شود تا حمالی و بردگی امپریالیست‌ها را بکنند. اکثر ساکنان آمریکا یا از جنایات جنگی امپریالیستی دولت خودشان بی‌خبر و بی اطلاعند، یا خودشان‌را بسیار مشغول و پریشان می بینند که با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، یا تحریکات نظامی خطرناک دولت‌های پیاپی رؤسای جمهور آمریکا که علیه چین براه انداخته اند، مخالفت ورزند و مبارزه نمایند.

بیماری مُسری کووید-۱۹ که اکنون آمریکا و غرب را تخریب می‌کند، مشروعیت داستان‌سرایی و روایت امپریالیستی علیه چین و کوبا را بچالش می کشد، زیرا که واقعیت آشکار این‌ست که این کشورهای بدنام شده قادر گشته اند یک مبارزه قهرمانانه از همبستگی جهانی را جهت کنترل گسترش این بیماری سازمان‌دهی کنند.

«میلیاردر و عضو حزب کمونیست چین، جک ما میلیون‌ها ماسک، بسته لوازم آزمایش، و دیگر تجهیزات پزشکی را به هر کشور در آفریقا، هم‌چنین کشورهای آسیایی مانند تایلند، مالزی، و فیلیپین فرستاده است.»

چین اولین کشوری بود که وقوع کووید ۱۹ را در اواخر دسامبر و در شهر وُهان گزارش کرد که از ۲۳ ژانویه تقریبا تعطیل بود، مردم کار نمی‌کردند، و شهر تحت قرنطینه بود. پس از دوماه اقدامات پُرپشتکار جهت محدود ومهار کردن ویروس، شهر وُهان و بقیه چین اکنون صفر مورد جدید داخلی را برای روزهای متوالی گزارش می‌کند. این به چین اجازه داده است تا مهارت، تخصص و منابع خودش را در سراسر جهان جهت مبارزه با گسترش ویروس ارسال نماید. میلیاردر و عضو حزب کمونیست چین، جک ما میلیون‌ها ماسک، بسته لوازم آزمایش، و دیگر تجهیزات پزشکی را به هر کشور در آفریقا(۱)، هم‌چنین کشورهای آسیایی مانند تایلند، مالزی، و فیلیپین فرستاده است (۲). او هم‌چنین تعداد قابل توجهی تجهیزات پزشکی ازجمله یک میلیون ماسک را به مرکز کنترل بیماری آمریکا فرستاده است (۳). با این‌حال، کمک‌های چین محدود به جک ما نبوده است. دولت مرکزی چین کمک‌های فنی و پزشکی به ایتالیا (۴)، ایران (۵)، یونان (۶) و ونزوئلا (۷) نیز فرستاده است.

همستگی چین به خارج فقط دو ماه پس از کووید ۱۹ می آید که چندین هزار نفر را در روز به نرخ کشنده حدود ۲ الی ۳ درصد مبتلا کرده است. به محض مهار این واگیری، چین بلافاصله تمزکز خودش را به صحنه جهانی منتقل و تغییر داد. در مقابل با این و علی‌رغم این‌که چین طی یک ماه و نیم، بقیه جهان را برای گسترش این ویروس هشدار می‌داد، آمریکا نتوانست هیچ آمادگی برای مبارزه با کووید۱۹ را ارائه دهد. چین تجهیزات پزشکی محافظتی به خارج از کشورش می‌فرستد، درحالی که کمبودهای بسیار زیادی از همین تجهیزات مشابه در آمریکا وجود دارد. شهر نیویورک به تنهایی نزدیک به ۹۰ هزار تخت‌خواب بیمارستان (۸) و ده ها هزار دستگاه تنفسی نیاز دارد تا بتواند جوابگوی این بیماری همه گیر گردد(۹). کووید ۱۹ نشان می‌دهد که آمریکا یک امپریالیست در حال زوال است و بهمین دلیل قادر نیست ابتدایی ترین نیازهای مردم عادی را در این بحران فراهم کند، چه برسد به این‌که بخواهد به بقیه مردم جهان کمک کند.

چین همان‌گونه به این بیماری همه گیر کووید ۱۹ برخورد کرده است که معمولا در سیاست خارجی خود عمل می‌کند: با یک گرایش و جهت‌گیری بُرد- بُرد. چین نه فقط راهنمایی و حمایت مستقیم به کشورهای سراسر جهان ارائه داده است که با بیماری مُسری کووید ۱۹ دست به گریبانند، بل‌که هم‌چنین از هم‌کاری خود با دیگر کشورها، بویژه کوبا به سود فراوانی نائل گشته است. کوبا بیش از ۲۰ دارو تولید می‌کند که در جلوگیری از گسترش و انتشار ویروس‌هایی مانند کووید ۱۹ مؤثرند. از طریق سرمایه گذاری بلند‌مدت بین کوبا و چین در صنعت بیوتکنولوژی، کارکنان و پرسنل پزشکی چین قادر شده اند جهت جلوگیری ازانقباض کووید ۱۹ و برای کمک به بیماران در مراحل ابتدایی خود از توسعه وخیم علائم، از داروی اینترفرون آلفا ۲ ب ترکیب انسانی (۱۰)  ساخت کوبا استفاده کنند. یک چنین هم‌کاری‌که باحتمال زیاد جان هزاران نفر را در چین به تنهایی نجات داده است، نمونه ای درخشان از چیزی‌ست که همبستگی جهانی می‌تواند در برهه های بحرانی نائل گردد.

«کوبا بیش از ۲۰ دارو تولید می‌کند که در جلوگیری از گسترش و انتشار ویروس‌هایی مانند کووید ۱۹ مؤثرند

کوبا با ایده و مفهوم انترناسیونالیسم پزشکی بیگانه نیست. نزدیگ به ۳۰ هزار دکتر و پرستار کوبایی به سراسر جهان اعزام شده اند تا مراقبت‌های درمانی  و بهداشتی مجانی را به مظلوم‌ترین ترین ملت‌ها -‌ کشورهای سراسر کره خاکی ارائه دهند (۱۱). کوبا هم‌چنین تعداد زیادی پزشک های خارج از کشور را بطور رایگان در دانش‌کده پزشکی آمریکای لاتین تعلیم و آموزش می‌دهد. کوبا به آمریکا در دوران طوفان کاترینا کمک‌های بشردوستانه پزشکی ارائه داد، علی‌رغم بلوکه اقتصادی تحمیل شده آمریکا که در طی دولت‌های پیاپی بدتر هم شده است (۱۳). اکنون کوبا پیش‌تاز کمک به کشورهایی‌ست که توسط کووید ۱۹ بخطر افتاده اند و در محاصره هستند. کوبا ۵۲ دکتر به ایتالیا فرستاده است. تعداد مشابهی نیز به سورینا، گرانادا، جامائیکا و ۳۷ کشور دیگر اعزام نموده است (۱۴).

«اهریمن واقعی کشور آمریکاست که سیاست جنگ‌های بی پایان خود  را در این بُرهه بیماری مُسری کووید ۱۹ ادامه می‌دهد.»

امپریالیسم آمریکا آنتی تز ساختار همبستگی اجتماعی‌ست. درحالی‌که کوبا و چین به عنوان کشورهای منفور واهریمنی بتصویر کشیده می‌شوند، اهریمن واقعی کشور آمریکاست که سیاست جنگ‌های بی پایان خود را در این بُرهه بیماری مُسری کووید ۱۹ ادامه می‌دهد. ونزوئلا، ایران و بیش از ۳۰ کشور دیگر متعاقب تعهد آمریکا جهت انزوای اقتصاد آن‌ها خودشان‌را در معرض ریسک مصیبت‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری همه گیر می بینند (۱۵). بسیاری از کشورها پیش از ظهور کووید ۱۹ در سراسر جهان در حال گذراندن زندگی از طریق کابوس امپریالیستی بودند. در نتیجه ادامه جنگ آمریکا و سعودی علیه کشور یمن، بیش از ۷۰ درصد یمنی ها فاقد دست‌رسی به آب پاک، غذا، و مراقبت‌های بهداشتی کافی هستند(۱۶). فلسطینی ها در غزه خودشا‌ن‌را در شرایط مشابهی با مردم یمن می بینند، زیراکه آن‌ها تحت تأثیر محاصره استعماری اسرائیل هم‌چنان رنج می‌برند.

«هر و همه بیماری و فساد امپریالیستی که بر طبقه کارگر تأثیر بگذارد، به سیاه پوستان آمریکایی دوبرابر ضربه می‌زند.»

بیماری همه گیر کووید ۱۹ در آمریکا فقط به یک جنبش توده ای رادیکال نیاز دارد که همبستگی بین المللی را در صدر خواسته های خود قرار بدهد. این جنبش باید موقعیت جنگ‌طلبی آمریکا را علنا محکوم کند و بپرسد که چگونه است که کُل اقتصاد سرمایه داری را می‌تواند متوقف نماید، اما هم‌چنان تریلیون ها دلار جهت راه اندازی ادامه جنگ در خارج از کشور واریز شود. در حالی‌که دولت ترامپ و حزب دمکراتیک نقشه می‌کشند که چه نوع نیمه اقداماتی تصویب کنند که فوران ناامیدی‌های درون توده ها را مطیع و آرام سازند، بیش از نیمی از جمعیت آمریکا بقدری  فقیر شده که هرگز در تاریخ امپراتوری آمریکا دیده نشده است. تضادهای امپریالیسم آمریکا تهدید به سقوط اقتصادی می‌کند، اما این واقعیت باید تصدیق شود که اکثریت سیاه‌پوستان آمریکا و دیگر ملت‌های تحت ستم  پیش از بیماری همه گیر از طریق یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی زندگی کرده اند. هر و همه بیماری و فساد امپریالیستی که بر طبقه کارگر تأثیر بگذارد، به سیاه پوستان آمریکایی دوبرابر ضربه می‌زند. اثرات کووید ۱۹ تفاوتی نکرده است، برای این‌که سیاهان آمریکایی به احتمال زیاد از دست‌رسی به آن‌چه که آزمایش‌های محدود موجود در آمریکاست، انکار شده اند (۱۷).

سرشت نژادپرستانه و ضدبشری آمریکا بسرعت آشکار می‌سازد که مسئله قدرت بر دولت، دستگاه‌هایی که جامعه را هدایت و اداره می‌کنند، باید در صدر افکار هرشخصی باشد که بدنبال تغییر این سیستم است. تلاش‌های کمکی  دوجانبه، درحالی‌که مهم هستند، اما نمی توانند مشکلات اقتصادی بی‌شماری را پاسخ بدهند که مردم فقیر و بی بضاعت با آن دست بگریبانند و ریشه اصلی موج جنگ تحمیل شده بربسیاری از مستضعف ترین بخش های جامعه آمریکا را برطرف سازد، چه برسد بقیه جهان را. این‌که مدت زیادی طول کشید تا هردو حزب سیاسی به بیماری همه گیر کووید ۱۹ پاسخ دهند و هنوز هم باید به بدبختی و فقر شدید کارگران پاسخ دهند، نشان‌گر آنست که قدرت در آمریکا کاملا با الیگارش‌های کورپوراتی و مدیران سیاسی منصوب شده آن‌ها سامان داده می‌شود که دولت را اداره می‌کنند. سود سازی و حداکثر کردن آن صرفا در اولویت نیست؛ بل‌که اساس همه سازمان‌های اجتماعی و سیاست نظم جهانی امپریالیستی است. یک چنین سیستمی نمی‌تواند خواسته های بحران جهانی را برآورده سازد وقتی‌که آن خواسته ها بطور فزاینده ای درگیر تأمین نیازهای اساسی انسانی است.

اقتصادهای طراحی شده سوسیالیستی کوبا و چین با آرزو کردن بوجود نیامدند. آن‌ها با سرنگونی سیستم قدیمی خوف‌ناک استعماری و امپریالیستی و متعاقبا توذیع ثروت به کارگران و مردم ستمدیده شروع شدند. مأموریت‌های انترناسیونالیستی کوبا در خارج از کشور فقط  در صورتی می‌تواند امکانپذیر یاشند که اساسی ترین حقوق بشر، یعنی مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش، مسکن و استخدام و داشتن شغل مناسب برای همه شهروندان قابل دست‌رسی باشد (۱۸). چین مانند کوبا، امید بزندگی و طول عمر مردمش را از سال ۱۹۴۹ دوبرابر کرده است و فقر مطلق را تقریبا ریشه کن ساخته است (۱۹). در همین حال چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان توسعه یافته است، که در حال حاضر هم دیگران را در مسیر تولید انرژی پاک و سرمایه گذاری‌های عمومی مانند راه آهن سریع السیر هدایت می‌کند. اقتصاد طراحی شده با فن آوری پیش‌رفته بعنوان پایه ای جهت پاسخ بسیار مؤثر خود به کووید ۱۹ خدمت کرده است.

سیستم‌های سوسیالیستی کوبا و چین این امکانات را به آن‌ها داده است که به عنوان نمونه های تابناک همبستگی جهانی عمل کنند. زمانش رسیده است که چپ در آمریکا (و سایر کشورها – م) نگاه عمیقی بیاندازند به هرآن‌چه را که ممکن‌ست برای شرایط سخت ما سودمند باشد، از تجربیات کوبایی ها و چینی ها یاد بگیرند. ما موظفیم تا اطمینان حاصل کنیم که بحران ایجاد شده توسط کووید ۱۹ توده های تحت ستم مبارز در آمریکا (و سایر کشورها – م)  را در یک موقعیت سیاسی حتی ضعیف تر تنها نگذاریم. ما وظیفه داریم که در همبستگی با چین و کوبا نیز قرار بگیریم، زیرا که آن‌ها با جانور امپریالیستی آمریکا مواجه هستند، ولی درعین‌حال کمک‌های جدی به کشورهایی ارائه می‌دهند که بدنبال پاسخ‌گویی به کووید ۱۹ با روشی مناسب با نیازهای بشری هستند.

 

درباره نویسنده:

دنی هایفونگ، فعال و روزنامه نگار منطقه شهر نیویورک است. وی و روبرتو سیرونت نویسندگان مشترک کتابی با عنوان استثنائیسم آمریکایی و معصومیت آمریکایی: تاریخ اخبار جعلی مردم- از جنگ انقلابی تا جنگ علیه ترور (انتشارات اسکای هاوس) هستند.

میتوان از طریق ایمیل:

wakeupriseup1990@gmail.com

یا تویتر:

Twitter @spiritofho

و در یوتیوب در ذره بین چپ با دانی هایفونگ ارتباط برقرار کرد.

 

برگردانده شده از:

China and Cuba’s Medical Internationalism is a Shining Example of Global Solidarity,

By: Danny Haiphong

http://www.informationclearinghouse.info/55006.htm

https://www.blackagendareport.com/china-and-cubas-medical-internationalism-shining-example-global-solidarity

 

منابع:

۱)-
Coronavirus supplies donated by Alibaba’s Ma arrive in Africa
Dawit EndeshawGiulia Paravicini
 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa/coronavirus-medical-supplies-donated-by-alibabas-ma-arrive-in-ethiopia-idUSKBN2190JU
(۲)-
JACK MA FOUNDATION AIDS ASIAN COUN ( TRIES IN FIGHT AGAINST COVID-19
DOROTHY SO
https://www.alizila.com/jack-ma-foundation-aids-asian-countries-in-fight-against-covid-19/
(۳)-
Coronavirus: Masks and test kits donated by Jack Ma arrive in US
https://www.scmp.com/news/china/article/3075469/coronavirus-masks-and-test-kits-donated-jack-ma-arrive-us
(۴)-
COVID-19: China steps in to help Italy battle the virus
https://www.dw.com/en/covid-19-china-steps-in-to-help-italy-battle-the-virus/a-52901560
(۵)-
Xinhua Headlines: Chinese experts helping on spot as COVID-19 cases rise in Iran
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/05/c_138846945.htm
(۶)-
Chinese medical supplies arrive in Athens to aid Greece’s COVID-19 fight
https://www.youtube.com/watch?v=qHltu6Hmhsk
(۷)-
Cargo Arrives in Venezuela With Medical Aid From China
 
https://www.telesurenglish.net/news/cargo-arrives-in-venezuela-with-medical-aid-from-china-20200319-0014.html
(۸)-
Frontline NY Nurses Lack Protective Masks & Ventilators, Say Worst Yet to Come as COVID-19 Spread
 
https://www.democracynow.org/2020/3/25/frontline_healthcare_workers_ppe_shortage_coronavirus
(۹)-
New York hospital ready to split ventilators among patients: report
 
https://thehill.com/policy/healthcare/489817-new-york-hospital-ready-to-split-ventilators-among-patients-report
(۱۰)-
Recombinant Human Interferon Alpha 2B
China Is Using Cuba’s Interferon Alfa 2B Against Coronavirus
https://see.news/china-is-using-cubas-interferon-alfa-2b-against-coronavirus/
(۱۱)-
Cuban medical collaboration: A source of life
 
http://en.granma.cu/mundo/2019-05-30/cuban-medical-collaboration-a-source-of-life
(۱۲)-
U.S. and allies target Cuba’s overseas medical missions
https://mronline.org/2019/12/09/u-s-and-allies-target-cubas-overseas-medical-missions/
(۱۳)-
Hurricanes Archive on 
Katrina aid from Cuba? No thanks, says U.S.
America welcomes foreign help, except from an old Cold War foe
 
http://www.nbcnews.com/id/9311876/ns/us_news-katrina_the_long_road_back/t/katrina-aid-cuba-no-thanks-says-us/#.Xo56NNQzbIU
(۱۴)-
Cuban doctors serve in 37 countries with Covid-19
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=53655&SEO=cuban-doctors-serve-in-37-countries-with-covid-19
 
(۱۵)-
List of 39 countries targeted by economic sanctions WHAT ARE SANCTIONS? WHO IS SANCTIONED?
https://sanctionskill.org/wp-content/uploads/2020/03/39SanctionedCountries3.pdf
(۱۶)-
YEMEN HUMANITARIAN CRISIS
https://www.unrefugees.org/emergencies/yemen/
(۱۷)-
Doctors Are Concerned That Black Communities Might Not Be Getting Access To Coronavirus Tests
https://www.buzzfeednews.com/article/nidhiprakash/coronavirus-tests-covid-19-black
(۱۸)-
Cuba’s Achievements Over the Decades
Despite a fierce U.S. economic blockade, Revolutionary Cuba has made tremendous gains.
https://www.telesurenglish.net/multimedia/Cubas-Achievements-Over-the-Decades-20160318-0035.html
(۱۹)-
China near to eliminating poverty
By CAO DESHENG | China Daily | Updated: 2019-12-27
https://www.chinadaily.com.cn/a/201912/27/WS5e04ebbaa310cf3e35580e33.html

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 13 آوریل 2020 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی