اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

بازخیز مجتمع صنعتی نظامی: راب گولند – آمادور نویدی

جنگها بیان تضاد طبقاتی هستند٬ که مستقیم یا غیر مستقیم توسط طبقه حاکم  سرمایه داری برای افزایش ثروت یا قدرت خود- یاهر دو براه انداخته میشوند… ما این دستور کار را … به خواندن ادامه دهید

30 اکتبر 2014 · بیان دیدگاه