اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

میراث ساختاری دمکراسی های سرمایه داری وعده و وعیدهای سرخرمن است: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

تحت دمکراسی های سرمایه داری، رؤسای جمهور در ظاهر «با مردم واقعی صحبت می کنند»، در حالی که با مهارت برای بزرگترین سرمایه داران و بانک داران کار می کنند… … به خواندن ادامه دهید

23 دسامبر 2016 · بیان دیدگاه
Advertisements