اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

عصر جنگ های امپریالیستی از جنگ منطقه ای٬ «تغئیر رژیم» تا جنگ جهانی: پروفسور جیمز پتراس- آمادور نویدی

گسترش جنگهای منطقه ای و محلی نمودار یک جنگ بزرگ جهانی است. آمریکا سلاح ها٬ هواپیماها٬ پایگاه ها و عملیات خود را به مرزهای روسیه و چین انتقال می دهد… … به خواندن ادامه دهید

30 آگوست 2015 · بیان دیدگاه