اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

ماندلا به ابدیت پیوست٬ ولی آپارتائید زنده و سالم در استرالیاست: جان پیلجر- آمادور نویدی

ماندلا به ابدیت پیوست٬ ولی آپارتائید زنده و سالم در استرالیاست جان پیلجر برگردان: آمادور نویدی در آخرین سالهای ٬۱۹۶۰ از طریق هیوکادلیپ (Hugh Cudlipp)٬ سردبیر روزنامه (Daily Mirror) آینه … به خواندن ادامه دهید

21 آگوست 2014 · بیان دیدگاه