اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

موقعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

نظامی گری آمریکا و اتحادیه اروپا شکاف بین قدرت های سرمایه داری ناشی از ظهور (چین) و ظهور مجدد (روسیه) را عمیق تر کرده است. طرح سیاسی – اقتصادی و … به خواندن ادامه دهید

14 مارس 2016 · بیان دیدگاه