اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

خواب و بیداری اروپا، روسیه، و چین: هژمونی آمریکا را بپذیرید یا به جنگ بروید؟: پل کریک رابرتس/ آمادور نویدی

از دید واشنگتن، هر کشوری با یک سیاست مستقل، خارج از چتر واشنگتن است، و بنابراین، یک تهدید است. سوریه هنوز وجود دارد به این دلیل که تحت حمایت و … به خواندن ادامه دهید

22 مِی 2016 · بیان دیدگاه

میراث اوباما جهانی از هرج و مرج و فروپاشیدگی است: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

میراث امپریالیستی این رئیس جمهور «تاریخی» سرابی از غارت، کثافت کاری و نابودی است. نتیجه دروغ های سیاسی او حتی  اینجا در میان مردم آمریکا شروع به ثبت شده است: … به خواندن ادامه دهید

17 مِی 2016 · بیان دیدگاه

جنگ جهانی سوم شروع شده است: پل کریک رابرتس/ آمادور نویدی

آنهایی که برای خصوصی سازی فشار می آورند یا خائن هستند و یا کاملاً احمق… اگر روسیه و چین از از قید سیستم غربی رها نشوند، و اقتصاددانان نئولیبرال خودشان … به خواندن ادامه دهید

11 مِی 2016 · بیان دیدگاه

مارکس و لنین کجا هستند زمانی که ما به آنها نیاز داریم؟: پل کریک رابرتس/ آمادور نویدی

اقتصاد دانان سرمایه داری امروز به مراتب ناکارآمدتر از دوران مارکس هستند. در طول دو دهه گذشته اقتصاد دانان غربی به هیچ کسی بجز کلان سرمایه داران خدمت نکرده اند … به خواندن ادامه دهید

4 مِی 2016 · بیان دیدگاه